Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική (17η) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, την 01 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Ανακοινώσεις.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Συζήτηση με θέμα «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής: κ. Χ. Χαραλάμπους).
4. Ενημέρωση για την Έκθεση Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. της χρήσης 2014, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 3/ε.σ./15-05-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Στ. Κυπριώτης).
5. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Καμπάνια προκαταρκτικής ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της διαλογής στην πηγή, επαναχρησιμοποίησης & κομποστοποίησης Δήμου Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ 5007057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣ 2242/28-07-2017 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
8. Έγκριση υποβολής της πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης για τη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Κέρκυρας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 2242/28-07-2017 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
9. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 34-24/18-10-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής του ποσού επιχορήγησης του Δήμου Κέρκυρας από το Υπ. Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου και Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης Οικισμού Άμμου Οθωνών» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
11. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2017 για την ένταξη νέου έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας “ΚΑΜΠΟΥΛΙ” στο ποτάμι Δ.Ε. Λευκιμμαίων (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
12. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2017 για την ένταξη νέου έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία ΑΓ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων, & Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Κασσωπαίων, Θιναλίων, Τεχν. Πρ. 2017 (χρημ/ση ΣΑΤΑ)» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
13. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2017 για την ένταξη νέου έργου με τίτλο «Οδοποιία Διαποντίων Νήσων, Τεχν. Πρ. 2017 (χρημ/ση ΣΑΤΑ)» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
14. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
15. Έγκριση χορηγήσεως 4ης παρατάσεως συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση, Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36873/07 για άδεια λειτουργίας τους» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
16. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού παροχής προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων, Κασσσωπαίων, Διαποντίων» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Ετήσιος Έλεγχος Πυροσβεστήρων Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
18. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης, διάθεσης πίστωσης – ανάληψης υποχρέωσης του σωματείου «Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Δ.Ε. Λευκιμμαίων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
19. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης, διάθεσης πίστωσης – ανάληψης υποχρέωσης του σωματείου «Πολιτιστικός Σύλλογος Βελονάδων Δήμου Εσπερίων Κέρκυρας» Δ.Ε. Εσπερίων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
20. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης, διάθεσης πίστωσης – ανάληψης υποχρέωσης του σωματείου «Εκπολιτιστικός, Καλλιτεχνικός, Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας Λαοδάμας» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
21. Αναγόρευση του εικαστικού Αλέκου Φασιανού ως επίτιμου Δημότη Κέρκυρας και απονομή του μεταλλίου της Κερκυραϊκής Αξιοσύνης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
22. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης – ανάληψης υποχρέωσης για την εκδήλωση αναγόρευσης του εικαστικού Αλέκου Φασιανού ως Επίτιμου Δημότη Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
23. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμόν 15-637/17-10-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας περί «Ενημέρωση και λήψη Απόφασης σχετικά με τη μεταφορά αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος», ως προς τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων που θα νομιμοποιούνται για την κίνηση των λογαριασμών (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
24. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 10-27/07-04-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί χρήσης μηχανημάτων POS (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
25. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 34-25/18-10-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού 2017 (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
26. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι κ. Γεωργίου Σουέρεφ του Νικολάου, λόγω μεταβίβασης και χρέωσής της σε νέο χρεώστη (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
27. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ. Μαρίνας Λέκκα (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
28. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ. Αγγελικής Παπακωνσταντίνου (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
29. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ. Σπυριδούλας Κυπριώτη (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
30. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων επ’ ονόματι κ. Γεωργίας Κοτσίρα (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός)
31. Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών α) κ. Παρασκευής Πολυγένη – Γεωργοπούλου και β) εταιρείας «ΝΗΣΙ ΦΑΙΑΚΩΝ ΑΕ» με βάση το ν. 4483/2017 (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός)
32. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 13-525/29-08-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, περί διαγραφής ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι κ. HABILAJ BENSIK, λόγω εσφαλμένης εγγραφής του ποσού της διαγραφής (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός)
33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Έκτακτη επιχορήγηση, προαιρετική εισφορά του ΝΠΔΔ “Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Δήμου Κέρκυρας” έτους 2017 (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός)
34. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-7/29-09-2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον ορισμό χώρου στάθμευσης ασθενοφόρων μπροστά στο κτίριο της Μαγνητικής Τομογραφίας Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
35. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-8/29-09-2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την επικαιροποίηση παραχώρησης χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης επί κοινοχρήστου χώρου σε άτομο με αναπηρία (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
36. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-11/29-09-2017 Γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την χωροθέτηση κάδων στη θέση Καρατζά επί της οδού Μητρ. Αθανασίου (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
37. Επιβολή προστίμου στην κ. Τατιάνα Χατσικίδου του Αναστασίου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
38. Επιβολή προστίμου στον κ. Γεώργιο Βαλεντάκη του Μιχαήλ λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
39. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕ» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
40. Επιβολή προστίμου στον κ. Σπυρίδωνα Μουρμούρη του Βασιλείου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
41. Επιβολή προστίμου στον κ. Αντώνιο Μάρκο του Μιλτιάδη λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
42. Επιβολή προστίμου στον κ. Μιχαήλ Θεοδωρόπουλο του Χρήστου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
43. Επιβολή προστίμου στον κ. Ιωάννη Μίχο του Ναπολέοντα λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
44. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΜΕΘΕΞΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
45. Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 13-537/29-08-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας ως προς τις περιπτώσεις 2,3,5,6,11,12 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
46. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης με α.π. 40655/10-08-2017 «Κατεπείγουσες εργασίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στις δημοτικές ενότητες Κερκυραίων, Κασσωπαίων και Λευκιμμαίων του Δήμου Κέρκυρας, λόγω κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης» Τμήμα 1 – συλλογή και μεταφορά στην Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
47. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης με α.π. 40659/10-08-2017 «Κατεπείγουσες εργασίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στις δημοτικές ενότητες Κερκυραίων, Κασσωπαίων και Λευκιμμαίων του Δήμου Κέρκυρας, λόγω κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης» Τμήμα 2 – συλλογή και μεταφορά στην Δ.Ε. Κασσωπαίων (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
48. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης με α.π. 40653/10-08-2017 «Κατεπείγουσες εργασίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στις δημοτικές ενότητες Κερκυραίων, Κασσωπαίων και Λευκιμμαίων του Δήμου Κέρκυρας, λόγω κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης» Τμήμα 3 – συλλογή και μεταφορά στην Δ.Ε. Λευκιμμαίων (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
49. Έγκριση αποδοχής δωρεάς και παραχώρησης 9θέσιου επιβατικού οχήματος για τις ανάγκες του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
50. Έγκριση 1ου και 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με Α.Π. 40561/10-08-2017 «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα Διαπόντια Νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
51. Έγκριση παραχώρησης λεωφορείου για τις ανάγκες του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
52. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων» (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης)
53. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 14-01/05-10-2017 και 15-02/18-10-2017 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σχετικά με 7η και 8η αντίστοιχα αναμόρφωση του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
54. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-1/15-03-2017 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Δήμου Κέρκυρας σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του Οργανισμού (Εισηγητής: κ. Ν. Κορακιανίτης).
55. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 14-6/17-10-2017 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Δήμου Κέρκυρας σχετικά με τον καθορισμό χρήσης χώρων και παροχών (ρεύματος και νερού) κτηριακού συγκροτήματος Αγ. Νικολάου (Εισηγητής: κ. Ν. Κορακιανίτης).
56. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 14-1/17-10-2017 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Δήμου Κέρκυρας σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής: κ. Ν. Κορακιανίτης).
57. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
58. Έγκριση α) της μετάβασης Δημάρχου Κέρκυρας στην Αθήνα για συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας και β) της δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
59. Έγκριση α) της μετάβασης Δημάρχου Κέρκυρας στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και β) της δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
60. Έγκριση μεταστέγασης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας και τροποποίηση της με αριθμόν 4-168/04-4-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
61. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου, κατ’ εξαίρεση του διεθνούς διαγωνισμού για τη λειτουργία της Κοινωνικής Δομής Παροχής Βασικών αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή συσσιτίου» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία Μουζακίτη