Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική (18η) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, την 15 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

 

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. α) Έγκριση «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας», β) υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 και γ) ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Διαχείρισης των πράξεων της “Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας” (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 4. Συγκρότηση «Αστικής Αρχής» στο πλαίσιο της υποβολής και παρακολούθησης της υλοποίησης της  «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 5. Συμπλήρωση της υπ. αριθμόν 17-658/01-11-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 6. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως των εργασιών του έργου «Έργα Εξωραϊσμού Δ.Ε. Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 7. Έγκριση χορηγήσεως 6ης παρατάσεως συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου : «Κατασκευή Υποδομών Εκφόρτωσης – Δεματοποίησης – Εναπόθεσης Δεμάτων Απορριμμάτων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική Οδοποιία Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα περιβάλλοντος και εξωραϊσμού Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου «Έργα εξωραϊσμού Δ.Ε. Λευκιμμαίων» Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 11. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας Δρόμου Κυρά Χρυσικού – Κοντόκαλι» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 12. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και Συντήρηση του 14ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Γουβιών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 13. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποπεράτωση του χώρου πρώην κτιρίου πυροσβεστικής για τη στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 14. Έγκριση νέας τριφασικής παροχής στη νησίδα ΒΙΔΟ (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 15. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την εγγραφή σε αυτό του χρηματοδοτούμενου από το Π.Δ.Ε. έργου με τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση Δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 16. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την ένταξη σε αυτό του έργου «Ανάπλαση πλατείας ΚΑΜΠΟΥΛΙ στο ποτάμι Δ.Ε. Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 17. Λύση σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση σχεδίου χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλεως (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή δρόμου στη θέση «Μπαρλογκιά» Μαρμάρου Δ.Ε. Παρελίων» και χορηγήσεως προθεσμίας περαίωσης (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 19. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 36-23/02-11-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμορφώσεως του δημοτικού του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 20. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 36-20/02-11-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί σύνταξης της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Γ΄ τριμήνου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 21. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-8/28-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΜΠΕΗ ΑΞΕ (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 22. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-10/28-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση του κ. Αναστασίου Ρώσση (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 23. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-1/20-04-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της κ. Θεοδώρας Μπαλή (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 24. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-2/20-04-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της κ. Θεοδώρας Μπαλή (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 25. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-3/15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της κ. Ειρήνης Πρίφτη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 26. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-6/15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 27. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-10/15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της Ε. ΘΕΟΤΟΚΗ & Ε. ΘΕΟΤΟΚΗ Ο.Ε. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 28. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 4-21/29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της ΛΑΤΣΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 29. Έγκριση υπαγωγής της εταιρείας ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ – ΜΩΡΑΙΤΗΣ Α.Ε. σε ρύθμιση των οφειλών της, με βάση τον Ν. 4483/2017 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 30. Έγκριση υπαγωγής της εταιρείας ΓΙΣΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Π.Ε. σε ρύθμιση των οφειλών της, με βάση τον Ν. 4483/2017 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 31. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-10/29-09-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Στάθμευση οχημάτων διακομιδής ασθενών προς το “ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 32. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 14-1/30-10-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Σημειακές τροποποιήσεις της υπ’ αριθμ. 7-136/07-04-2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου “Περί καθορισμού των θέσεων στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στις Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 33. Επιβολή προστίμου στην κ. Τατιάνα Χατσικίδου του Αναστασίου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 34. Επιβολή προστίμου στον κ. Γεώργιο Βαλεντάκη του Μιχαήλ λόγω  διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 35. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕ» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 36. Επιβολή προστίμου στον κ. Σπυρίδωνα Μουρμούρη του Βασιλείου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 37. Επιβολή προστίμου στον κ. Αντώνιο Μάρκο του Μιλτιάδη λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 38. Επιβολή προστίμου στον κ. Μιχαήλ Θεοδωρόπουλο του Χρήστου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 39. Επιβολή προστίμου στον κ. Ιωάννη Μίχο του Ναπολέοντα λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 40. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΜΕΘΕΞΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 41. Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 13-537/29-08-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας ως προς τις περιπτώσεις 2,3,5,6,11,12 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 42. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Σωματείου «Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Όλυμπος (Α.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΟΣ), διάθεσης πίστωσης – ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 43. Έγκριση τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στον κόλπο του Αγίου Σπυρίδωνα Παλαιοκαστρίτσας (Εισηγητής : Α. Γουλής).
 44. Ανάκληση του Β, Γ, Δ σκέλους και μόνον, της υπ’ αριθμόν 15-579/10-10-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας και αποδέσμευση της σχετικής πίστωσης, λόγω μη πραγματοποίησης της δαπάνης (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).
 45. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Κέρκυρας – Δ.Ο.Π.Α.Π. (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Μαρία Μουζακίτη