Σύμφωνα με το δελτίο τύπου :

Στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχουκατατέθηκε ερώτηση του βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρου Αυλωνίτη, την οποία συνυπογράφουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με τομη ορισμό αντιδημάρχων στις νησιωτικές δημοτικέςκοινότητες του ΔήμουΚεντρικής Κέρκυρας και ΔιαποντίωνΝήσων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

 

«ΕΡΩΤΗΣΗ  με Θέμα: «Μη ορισμός αντιδημάρχων νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων»

Προς τον κο Υπουργό Εσωτερικών

Η παρ.1 του άρθρου 207 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 68 του νόμου 4555/2018, ορίζει ρητά, ότι «στη δημοτική κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, ο δήμαρχος ορίζει αντιδήμαρχο σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δημοτική κοινότητα…».

Σε εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και ΔιαποντίωνNήσων και συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. πρωτ.  2399/20-09-2019 – ΑΔΑ: 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ, ορίζονται αντιδήμαρχοι και ανατίθενται σε αυτούς καθήκοντα, δίχως όμως να ορίζονται αντιδήμαρχοι στις νησιωτικές δημοτικές ενότητες της Ερείκουσας και του Μαθρακίου, όπως προβλέπεται, κατά την απόψή μας υποχρεωτικά στην ως άνω διάταξη. Υιοθέτησε κατά παρέκκλιση της ως άνω διάταξης, τον ορισμό εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου που θα έχει ως αρμοδιότητα, τη διαχείριση των προβλημάτων που απασχολούν τις ως άνω δημοτικές ενότητες. Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με την ως άνω απόφασή της  διατηρεί στην αρμοδιότητά της, την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία των Δημοτικών Ενοτήτων Ερείκουσας και Μαθρακίου, ενώ αυτές θα έπρεπε να ασκείται από αρμόδιο τοπικό αντιδήμαρχο.

Επειδή, συνακόλουθα ο μη ορισμός Αντιδημάρχων στην Ερείκουσα και στο Μαθράκι  -όπως ορίζει η ως άνω διάταξη- επί της ουσίας ακυρώνει τη λειτουργία των τοπικών συμβουλίων τα οποία, δεν θα δύνανται πλέον να συνεδριάζουν, να λαμβάνουν και  να υλοποιούν αποφάσεις λόγω της πιθανότητας να κηρυχτούν οι αποφάσεις τους άκυρες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 207 του νόμου 3852/2010 όπου ρητώς ορίζεται ότι: «Ο αντιδήμαρχος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καλείται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη»

Επειδή, είναι υψίστης εθνικής σημασίας και εξόχως υψηλού πολιτικού συμβολισμού η υποχρέωση εφαρμογής της ως άνω διάταξης στην προκειμένη περίπτωση που αφορά στα ακριτικά νησιά μας,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Η ως άνω διάταξη ορθώς, εφαρμόστηκε από την δήμαρχο της Κεντρικής Κέρκυρας ή υποχρεώνεται από αυτήν να ορίσει, ούτως ή άλλως, αντιδήμαρχο στις παραπάνω νησιωτικές δημοτικές ενότητες των Διαποντίων Νησιών σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης;
  2. Αν ορθώς εφαρμόστηκε η ως άνω διάταξη από τη Δήμαρχο, προτίθεστε να τροποποιήσετε αυτήν, προς άρση παρερμηνειών, έτσι ώστε να είναι υποχρεωτικός ο ορισμός από το δήμαρχο, τοπικών αντιδημάρχων στα Διαπόντια νησιά μας και όπου αλλού στην Επικράτεια υφίστανται παρόμοιες περιπτώσεις;