Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισµό µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ » προϋπολογισµού 4.800.000,00 € .

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Π.∆.Ε. του έτους 2020 και από την ΣΑΕΠ
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ – που είναι ενταγµένη στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ
ΝΗΣΙΑ 2014-2020 και χρηµατοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) σε ποσοστό 80 % και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 20%.

Η σύµβαση που θα συναφθεί δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα και θα ανατεθεί ως ενιαίο σύνολο.

Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η αποκατάσταση του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος της Villa Rossa που χωροθετείται σε οικόπεδο συνολικού εµβαδού 5426,70 τ.µ. και αποτελείται από την κύρια κατοικία της Villa Rossa (Κόκκινη Έπαυλη), το κτίσµα των παλαιών στάβλων, το οκταγωνικό περίπτερο, το µικρό βοηθητικό κτίσµα παλαιάς δεξαµενής και τον υπαίθριο χώρο του συγκροτήµατος.

Τα παραπάνω κτίρια έχουν χαρακτηριστεί, µε αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισµού ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία.

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του υποέργου ανέρχεται σε 3.870.967,74 Ευρώ και αναλύεται σε:∆απάνη Εργασιών 2.837.684,02 €