Ξεκίνησε από την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 η κατάθεση των αιτήσεων για τις προσλήψεις των 8.166 μονίμων στους ΟΤΑ όλης της χώρας.

Ο αριθμός θέσεων που προβλέπονται για το δήμο Κέρκυρας, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΥΑΚ ανέρχονται σε 185 άτομα (5 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τη ΔΕΥΑΚ, 42 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το δήμο & 138 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου).

Οι θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι θέσεις για τη ΔΕΥΑΚ είναι οι εξής: Τρεις (3) ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων –Μηχανικών. Μία (1) Τοπογράφου – Μηχανικού και Μία (1) Χημικού Μηχανικού. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων  για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για το Δήμο Κέρκυρας προβλέπονται οι εξής θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Μία (1) ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων. Δύο (2) Μηχανοτεχνικών αυτοκινήτων. Εικοσιτέσσερις (24) οδηγών καθαριότητας ( εξ αυτών 2 πολυτέκνων, 2 τριτέκνων, 1 ομογενών & 3 ατόμων με αναπηρία ή συγγενών). Πέντε (5) τεχνιτών ηλεκτρολόγων (1 πολυτέκνων, 1 τριτέκνων), Εννέα (9) χειριστών μηχανημάτων έργων (1 πολυτέκνων, 1 τριτέκνων, 1 άτομα αναπηρία & 1 ομογενούς). Ένας (1) χειριστής μηχανημάτων. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η κατάθεση αιτήσεων άρχισε στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου προβλέπονται οι εξής θέσεις: Εκατόν εικοσιεννέα (129) ΥΕ Εργατών καθαριότητας (11 πολυτέκνων, 10 τριτέκνων, 13 άτομα αναπηρία & συγγενών, 1 ομογενούς). Εννέα (9) θέσεις ΥΕ καθαριστριών (1 ατομο με αναπηρία). Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις

Όσο για την προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει τρεις εργάσιμες ημέρες μετά: Με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Το ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την προκήρυξη 3Κ/2018  για την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ έχουν απεριόριστο αριθμό προτιμήσεων, ενώ, οι ΔΕ και ΥΕ έχουν το δικαίωμα 120 προτιμήσεων στην ηλεκτρονική αίτηση και τις υπόλοιπες τις δηλώνουν σε ειδικό διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή pdf) το οποίο το επισυνάπτουν στην καρτέλα του μητρώου τους και το επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτηση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη: «Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης αναγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα διορισμού. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καταγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, κατά ανώτατο όριο 120 κωδικοί θέσεων και τις λοιπές προτιμήσεις (πέραν των 120) με τα στοιχεία αυτών (προσόντα, κριτήρια) στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα διορισμού, τα δηλώνουν σε ειδικό προς τούτο διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή pdf) το οποίο το επισυνάπτουν στην καρτέλα του μητρώου τους και το επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτηση. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ σχετικές οδηγίες.»

Η κατανομή ανά κατηγορία εκπαίδευσης

Παράλληλα, το ΦΕΚ  περιλαμβάνει αναλυτικά την κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης αλλά και τις ειδικότητες.

Η κατανομή έχει ως εξής:

–133 θέσεις Πανεπιστημιακής (ΠΕ): Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΗΥ, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Αγρονόμοι, Γεωλόγοι, Διοικητικοί, Διοικητικοί-Οικονομικοί, Λογιστές, Οικονομολόγοι, Χημικοί, Χημικοί Περιβάλλοντος κ.α.

–84 θέσεις Τεχνολογικής (ΤΕ): Αποθηκάριοι, Διοικητικοί, Διοικητικοί Λογιστές, Λογιστές, Διοικητικοί Οικονομικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Δομικών Έργων, Μηχανικοί Έργων Υποδομής κ.α

–2.714 θέσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): Οδηγοί, Οδηγοί Απορριμματοφόρου, Οδηγοί Αυτοκινήτου, Οδηγοί Γεωργικού Ελκυστήρα, Οδηγοί Καθαριότητας, Οδηγοί Λεωφορείου, Διοικητικοί, Αποθηκάριοι, Βοηθοί Λογιστές, Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι, Γραμματείς, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτροσυγκολλητές, Ηλεκτροτεχνίτες, Υδραυλικοί, Σιεδεράδες, Τεχνικοί Αυτοκινήτων, Επόπτες Καθαριότητας, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Εργοδηγοί, Ζυγιστές, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων, Χειριστές Αποφρακτικού, Χειριστές Σαρώθρων Δενδροανθοκηπουροί κ.α

–5.235 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): Βοηθητικό Προσωπικό, Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Εργάτες Καθαριότητας, Εργάτες Αποχέτευσης, Οδοκαθαριστές, Εργάτες Αποκομιδής Απορριμμάτων, Συνοδοί Απορριμματοφόρων, Εργάτες Ύδρευσης, Εργάτες Υδρονομής, Εργάτες Φύλακε, Καταμετρητές Ύδρευσης, Χωματουργοί Ύδρευσης κ.α.