Υπεγράφη η ένταξη της Πράξης Χρηµατοδότησης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» συνολικού κόστους 9.665.793,60 €.

Η Πράξη περιλαµβάνει:

1. Την «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» η οποία υλοποιείται µε 6 επιµέρους συµβάσεις ανά κατηγορία µελετητικού πτυχίου.

2. Την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Η ΜΟΠΑΚ περιλαµβάνει την προεπεξεργασία µε µηχανικό διαχωρισµό των συµµείκτων αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών και κοµποστοποίηση του διαχωρισµένου από τα σύµµεικτα οργανικού κλάσµατος και προδιαλεγµένων στην πηγή βιοαποβλήτων, σε ξεχωριστές γραµµές. Η ΜΟΠΑΚ θα επεξεργάζεται υπολειµµατικά σύµµεικτα αστικά απόβλητα και ανακυκλώσιµα απόβλητα υλικών των Δήµων Λευκάδας και Μεγανησίου, καθώς και του Δήµου Ακτίου-Βόνιτσας, σύµφωνα µε τους οικείους ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας και τη σχετική προγραµµατική σύµβαση. Επίσης θα επεξεργάζεται τα προδιαλεγµένα στην πηγή βιοαπόβλητα των Δήµων Λευκάδας και Ακτίου- Βόνιτσας.

Στο τµήµα κοµποστοποίησης θα παράγεται:

  1. compost τύπου Α από το διαχωρισµένο οργανικό των υπολειµµατικών
    συµµείκτων αστικών αποβλήτων, το οποίο θα χρησιµοποιείται για
    εργασίες επίχωσης ΧΥΤΑ και αποκατάστασης ανενεργών λατοµείων.
  2. compost από προδιαλεγµένα στην πηγή βιοαπόβλητα, το οποίο θα
    χρησιµοποιείται για εργασίες αναδάσωσης. Τα ανακτηµένα ανακυκλώσιµα θα
    οδηγούνται στα Κέντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ). Το υπόλειµµα της επεξεργασίας θα οδηγείται στον ΧΥΤ της 3ης ΔΕ Ν. Αιτ/νίας. (Πάλαιρος).

3. Την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΠΑΚ»

4. Την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ». Αφορά την προµήθεια 200 καφέ κάδων.

5. Την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ”. Αφορά την προµήθεια ενός λειοτεµαχιστή για τον τεµαχισµό, την θραύση, την κοπή µειώνοντας το µέγεθος και τον όγκο των ογκωδών απορριµµάτων στο ελάχιστο δυνατό.

6. Την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»: Αφορά την προµήθεια του εξοπλισµού δεµατοποίησης προκειµένου να γίνεται δεµατοποίηση και προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων της Λευκάδας µέχρι την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της ΜΟΠΑΚ.

7. Την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης σε δύο ΧΑΔΑ της νήσου Λευκάδας, που ξεκίνησαν κατά τη Α’ φάση της πράξης.

8. Την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ».

Ύστερα από οργανωµένες προσπάθειες και αγώνες τρεισήµισι ετών, ένα πρόβληµα πολλών δεκαετιών επιλύεται. Η Δηµοτική Αρχή ευχαριστεί θερµά την κ. Ευγενία Φωτονιάτα, Ειδική Γραµµατέα Διαχείρισης Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταµείου Συνοχής, όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία και το Τµήµα Προγραµµατισµού του Δήµου Λευκάδας για την εξαιρετικά σηµαντική συµβολή τους στην επιτυχία αυτών των προσπαθειών.

Μετά την υπογραφή της Πράξης Χρηµατοδότησης ακολουθούν:

1. Αναµόρφωση και εγγραφή του ποσού των 9.665.793,60 € στον προϋπολογισµό του Δήµου Λευκάδας.

2. Έναρξη διαδικασιών δηµοπράτησης του έργου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ