Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τα 40 έτη ασφάλισης και συνεχίζουν να εργάζονται, έχουν κατά 50% μικρότερη ασφαλιστική εισφορά. Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη έκπτωση αφορά μόνο την εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης και όχι την ιατροφαρμακευτική κάλυψη.


Επίσης η εν λόγω ρύθμιση αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον ΕΦΚΑ, αλλά προέρχονται από τα μητρώα των πρώην ΟΑΕΕ, ΤΑΝΤΠ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης. Επίσης, η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ αφού θεωρείται ότι έχει ενεργοποιηθεί από την 1.1.17 και μετά. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να καρπωθεί ο ασφαλισμένος την έκπτωση είναι να σπεύσει στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Μη Μισθωτού ΕΦΚΑ όπου υπάγεται και να υποβάλλει σχετική αίτηση.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, για να μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι από τα ανωτέρω ταμεία, στη ρύθμιση, είναι:

– Οι ασφαλισμένοι να έχουν συμπληρώσει 40 έτη στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, σε ένα ή διαδοχικά σε περισσότερους φορείς.

-Οι ασφαλισμένοι να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Για την συμπλήρωση των 40 χρόνων συνυπολογίζονται τα έτη πραγματικής ασφάλισης, προαιρετικής και τυχόν πλασματικοί χρόνοι που έχουν εξαγοραστεί από τους ασφαλισμένους. Δεν προσμετρώνται οι πλασματικοί χρόνοι για τους οποίους δεν χρειάστηκε να καταβληθεί ποσό εξαγοράς.

Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι για τις περιπτώσεις πολλαπλής άσκησης Μη Μισθωτής δραστηριότητας και Μισθωτής απασχόλησης (άρθρο 36 του ν.4387/2016), η μείωση εφαρμόζεται στην εισφορά Κλάδου Σύνταξης Μη Μισθωτού. Επίσης, στις περιπτώσεις πολλαπλής άσκησης Μη Μισθωτών δραστηριοτήτων, η μείωση εφαρμόζεται στο σύνολο της εισφοράς Κλάδου Σύνταξης.

Η εγκύκλιος τονίζει ότι η μείωση δεν εφαρμόζεται σε εισφορά που αφορά ασφαλιστέο αγροτικό εισόδημα το οποίο εισφοροδοτείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4387/2016.

Εφόσον πρόκειται για ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ (πχ μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι) έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία μείωσης με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Η νέα μείωση κατά 50% πραγματοποιείται αφού εφαρμοστούν οι αρχικές μειώσεις που επιδρούν θετικά στη μηνιαία εισφορά του ασφαλισμένου.

Η μειωμένη καταβολή εισφορών λήγει όταν επέλθει διακοπή ασφάλισης ή με υποβολή σχετικής αίτησης  διακοπής του δικαιώματος από τον ασφαλισμένο. Η έναρξη του δικαιώματος υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση αρχίζει από την πρώτη του  επόμενου μήνα υποβολής σχετικής αίτησης.

 

 

πηγη  kerdos online