Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας με κυρίαρχο θέμα την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Κέρκυρας από το έτος 2018 και μέχρι τροποποιήσεώς τους.
Η πρόσκληση:
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 45η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 29-12-2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:
1. Περί έγκρισης αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Κέρκυρας από το έτος 2018 και μέχρι τροποποιήσεώς τους.
2. Περί έγκρισης άσκησης ενδίκων βοηθημάτων για απόδοση στο Δήμο, καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας
3. Περί κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Κέρκυρας για το οικονομικό έτος 2017, συνοδευόμενου  από  την «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  Π/Υ  οικ. έτους 2017»
4. Περί υποβολής ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Προϋπολογισμού  Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2017- «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης».
5. Περί έγκρισης ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2017
6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017.
7. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κέρκυρας έτους 2017.
8. Περί απαλλαγής υπολόγων από την πάγια προκαταβολή Δήμου Κέρκυρας έτους 2017.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Νικολούζος