Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην  εισήγηση της αντιδημάρχου Π. Τζάννε αναφορικά με την έγκριση υποβολής της «Ανάπλασης Άλσους Γαρίτσας-Ανεμομύλου, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».

Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, υπέβαλε την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης προϋπολογισμού 2.851.212,04 €.

Η παρούσα μελέτη αφορά ουσιαστικά παρεμβάσεις ήπιας μορφής με στόχο την αναζωογόνηση και τον εκσυγχρονισμό του άλσους έτσι ώστε να είναι λειτουργικός και αισθητικά προσιτός.

Η πράξη θα υλοποιηθεί με τρία υποέργα :

Yποέργο 1 : Διαμόρφωση – Ανάπλαση άλσους Γαρίτσας- Ανεμομύλου, Π/Υ 2.080.000,00 €

Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του άλσους Γαρίτσας- Ανεμομύλου-, Π/Υ 738.012,04 €

Υποέργο 3: Σωστική Αρχαιολογική Έρευνα , 33.200,00 €

Η παρέμβαση που θα υλοποιηθεί αφορά σε σειρά ενεργειών με σκοπό την ανάπλαση – ανανέωση των Αλσών Γαρίτσας και Ανεμόμυλου του Δήμου Κέρκυρας, αρχίζοντας από την θέση όπου ευρίσκεται το μνημείο «Κολώνα Ντάγκλας» έως την περιοχή του «Ναυτίλου» και παρεμβάλλεται κατά μήκος του κόλπου της Γαρίτσας και των ομώνυμων γειτονιών Γαρίτσας και Ανεμόμυλου.