Από Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ), ανακοινώνεται:

 

Με αφορμή την πτώση φωτιστικού στο Λιστόν, από φθορά στην συγκόλληση,που δεν ήταν ορατή,   και σε  συνδυασμό  με την πίεση  από τον δυνατό αέρα,  από Υπηρεσία μας γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάστασή του.

 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι συντάσσεται μελέτη για τον έλεγχο όλων των φωτιστικών, που είναι αναρτημένα στις αψίδες του “Λιστόν” και όπου απαιτείται θα γίνει επισκευή των παλαιών ή αντικατάστασή τους με νέα φωτιστικά, ίδιου τύπου.