Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

5.Το υπ’ αριθμ. 7134/22/2441906 από 24-11-2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κέρκυρας

6. Τα υπ’ αριθμ. Οικ.8500 από 24-11-2022 και Οικ.8493 από 23-11-2022 , έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6), που αφορούν στη διενέργεια εργασιών οδοποιίας (φρεζαρίσματος) και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα αυτής εναλάξ και την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων στην οδό (παρακαμπτήριος-διπλής κατεύθυνσης) που βρίσκεται περιφερειακά του δημοτικού χώρου στάθμευσης στο Σιδάρι Βόρειας Κέρκυρας από την 08:00΄ ώρα της Παρασκευής 25/11/2022 έως την 18:00 ώρα του Σαββάτου 26/11/2022.

Άρθρο 2

Με ευθύνη της αναδόχου « ΑΖ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» να τοποθετηθεί έγκαιρα πλήρης και κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 3

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο των εργασιών μηχανικό οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 4

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄, η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας .