Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει:

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης
Στο τμήμα της οδού Κ.2 ( Μέγα Δρυ) προς Αυλιώτες, στη θέση « είσοδος Αυλιωτών» ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
2. Το άρθρο 29Α
του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

5.Το υπ’ αριθμ. 7134/22/1708805 από 19-08-2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κέρκυρας

6. Το υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 72089/31094 από 07-09-2022 αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας /Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων .

7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6), που αφορούν στη διενέργεια εργασιών ανάσχεσης κατολίσθησης επί της οδού Κ.2 ( Μέγα Δρυ) προς Αυλιώτες στη θέση « είσοδος Αυλιωτών » και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη
περιοχή αρμοδιότητάς μας:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Κ.2 ( Μέγα Δρυ) προς Αυλιώτες στη θέση « είσοδος Αυλιωτών » από την 08:00΄ ώρα της 07/09/2022 έως την 08:00 ώρα της 10/09/2022 .Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διενεργείται μέσω της επαρχιακής οδού ΕΠ-31.

Άρθρο 2

Με ευθύνη της αναδόχου Κ/Ξ ΄΄ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ΄΄ να τοποθετηθεί
έγκαιρα πλήρης και κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 3

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο των εργασιών μηχανικό οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 4

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄, η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας.