‘Εχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητας του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης

2.Το άρθρο 75 παρ.Ι περιπτ.στ υποπεριπ.27 του Ν.3463/2006 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης

3.Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010

4.Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα σήμερα 23-9-2020 στην περιοχή της Κασσιόπης

5.Την ενημέρωση από τον Δ/ντή του Γυμνασίου με ΛΤ Κασσιόπης

6.Την αυτοψία από τη Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας

7.Την άμεση ανάγκη για τη διακοπή λειτουργίας της σχολικής μονάδας: Γυμνάσιο με ΛΤ Κασσιόπης  για λόγους προληπτικούς και ασφάλειας των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή λειτουργίας του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Κασσιόπης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή για  λόγους προληπτικούς και ασφάλειας των μαθητών, των εργαζομένων  και του διδακτικού προσωπικού, για την Τετάρτη και Πέμπτη 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2020.