Εντάχθηκανστο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» οι πράξεις «Αποκατάσταση του Καθολικού και του Παρεκκλησίου του Αγίου  Νικολάου της Ιεράς Μονής ΑγίωνΦανέντων στη ΣάμηΚεφαλονιάς» και «Αποκατάσταση του Καθολικού της παλαιάς Μονής Σισίων Κεφαλονιάς»με απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

Tο πρώτο έργο προϋπολογισμού 843.200 ευρώ, αφορά στην αποκατάσταση του Καθολικού της Μονής των Αγίων Φανέντων και του Παρεκκλησίου του ΑγίουΝικολάου που βρίσκονται στην ακρόπολη της αρχαίας Σάμης Κεφαλονιάςστη θεσπισμένη ζώνη προστασίας Α.. Η ευρύτερη περιοχή της αρχαίας πόλης έχει χαρακτηριστεί το 1994 ως αρχαιολογικός χώρος και το 1995 καθορίστηκαν ζώνες προστασίας που επικαιροποιήθηκαντο 2004. Από τον 13ο αιώνα υπάρχουν μαρτυρίες για την ύπαρξη της Μονής.

 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν όσον αφορά τον Καθολικό αφορούν στην απομάκρυνση επιχώσεων και προϊόντων κατάρρευσης, στερέωση επιχρισμάτων, στερέωση καιενίσχυση τοίχων, συμπλήρωση καθ’ύψος των τοίχων, ανακατασκευή τεταρτοσφαιρίου κόγχης ιερού, , κατασκευή νέας ξύλινηςστέγης, επικάλυψη με κεραμίδια βυζαντινού τύπου, κατασκευή ξύλινης οροφής, καθαρισμός και συντήρηση λίθινων αρχιτεκτονικών μελών, συγκόλληση επιμέρους θραυσμάτων, αποκατάσταση ανοιγμάτων μεεπαναχρησιμοποίηση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων και σιδεριών, συμπλήρωσηεσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων, συντήρηση-συμπλήρωση με νέες κεραμικές πλάκες και αρμολόγημα δαπέδου, κατασκευή νέουξύλινου τέμπλου, κατασκευή μεταλλικού διαφράγματος πίσω από το τέμπλο, συντήρηση Αγίας Τράπεζας, επεμβάσεις μικρής κλίμακας γιατη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και της πρόσβασης από το δρόμο, τοποθέτηση ξύλινης κινητής ράμπας στην είσοδο τουΚαθολικού, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στον περιβάλλοντα χώρο του μοναστηριακού συγκροτήματος σε κατάλληλο ύψος (καισε γραφή Braille).

Αντίστοιχες εργασίες με το Καθολικό θα εκτελεστούν στο Παρεκκλήσιο Αγ. Νικολάου. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί τμηματική αποχωμάτωσητου νότιου κατακείμενου τοίχου για διερεύνηση των καταλοίπων του διακόσμου, αποκατάσταση δυτικής θύρας και κατασκευή νέωνανοιγμάτων στη νότια πλευρά με επαναχρησιμοποίηση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, αποξήλωση των τσιμεντοπλακιδίων τουδαπέδου και επανατοποθέτησή τους μετά την εξυγίανση του υποστρώματος, κατασκευή νέου χαμηλού ξύλινου στηθαίου στη θέση τουτέμπλου, αποκατάσταση οστεοφυλακίου.

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ ως ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 01/06/2023.

 

Χαρακτηριστικά

Το καθολικό της Mονής στη σημερινή του μορφή οικοδομήθηκετο 1633 σύμφωνα με κτητορική επιγραφή και ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής. Στην ανατολική πλευρά προεξέχει η ημικυκλικήκόγχη του ιερού που εξωτερικά έχει την ιδιότυπη μορφή τριών εφαπτόμενων ημικυλίνδρων. Το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου είναιμονόχωροςκοιμητηριακός ναός, χρονολογείται στα μέσα του 17ου αιώνα και διασώζει σπάνιο σύνολο τοιχογραφιών της εποχής.

 

Αποκατάσταση του Καθολικού της παλαιάς Μονής Σισίων Κεφαλονιάς

Το έργο, προϋπολογισμού  942.400 ευρώαφορά στην αποκατάσταση του Καθολικού της παλαιάς Ιεράς Μονής Σισίων Κεφαλλονιάς.

 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην διενέργεια ερευνητικών τομών για την εκτίμηση του βάθους θεμελίωσης, κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, διερεύνηση για τον εντοπισμό τοιχογραφιών και παλαιότερων χρωματισμών, καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, συντήρηση της επιφάνειας λίθινων στοιχείων, αντικατάσταση πωρολίθων, κατασκευή αρμολογημάτων, συρραφή ρωγμών με λίθινα κλειδιά, ανάκτηση τοιχοδομών

όψεων μέχρι το ύψος της στέγης με ημιλάξευτη λιθοδομή, δημιουργία διαζώματος οπλισμένου σκυροδέματος, κατασκευή ξύλινης στέγης, τοποθέτηση μονώσεων, επικεράμωση, κατασκευή ουρανίας, κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων, ανακατασκευή λίθινων γείσων, κατασκευή νέων επιχρισμάτων, επίστρωση δαπέδου με πλάκες πωρόλιθου, ανακατασκευή κωδωνοστασίου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στον περιβάλλοντα χώρο, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ ως ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 29/12/2023.

 

Ιστορικό

Ο ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου ή τουΑκαθίστου Ύμνου στα Σίσια Κεφαλονιάς αποτελούσε το καθολικό της ομώνυμης Ιεράς Μονής που σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε απότον Άγιο Φραγκίσκο (1218) κατά την σύντομη παραμονή του στο νησί. Το καθολικό στην σημερινή του θέση ιδρύθηκε πιθανότατα στοδεύτερο μισό του 17ου αιώνα ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με προεξέχουσα ημικυκλική αψίδα ιερού και έχειχαρακτηριστεί ως «προέχον βυζαντινό μνημείο», ήδη από το 1925.

Τα κτίσματα του παλαιού μοναστικού συγκροτήματος ερειπώθηκαν και καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό από τους σεισμούς του 1953.Μόνο το καθολικό και ο οχυρός πύργος της Μονής διασώθηκαν σε ερειπιώδη μορφή μαζί με τον τοίχο του περιβόλου και της κεντρικής

εισόδου. Σε απόσταση 250 μ. από το ερειπωμένο συγκρότημα κατασκευάστηκε το 1970 η νέα Μονή της Παναγίας των Σισίων.

 

*φωτογραφία από kefaloniapress.gr