Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας συζήτησε στις 19.2.2021 το σοβαρό πρόβλημα που δημιούργησε στο Δήμο μας η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Κέρκυρας.

Πολλές καλλιεργήσιμες αγροτικές εκτάσεις -αρκετές ακόμη και με κτίσματα και οικίες-χαρακτηρίζονται πλέον ως δασικές, παρόλο που με διάφορες πράξεις της Διοίκησηςέχουν αναγνωριστείκαι μάλιστα πριν από πολλά χρόνιαως ιδιωτικές ιδιοκτησίες και εξ αιτίας αυτού του γεγονότος έχουν πληρωθεί και συνεχίζουν να πληρώνονται οι ανάλογοι φόροι (ΕΜΦΙΑ κ.τ.λ.).

Η εισήγηση της δημοτικής αρχής ήταν η απλή υιοθέτηση του ψηφίσματος της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων των Ιονίων (ΠΕΔΙΝ), η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή, αφού κατά τη διάρκεια της συζήτησης κρίθηκε ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα ούτεδιεκδικητικό -όσο θα έπρεπε- είναι, ούτε περιέχει σαφή και στοχευμένα αιτήματα.

Τελικά το δημοτικό συμβούλιο-θεωρώντας το θέμα πολύ σοβαρό-δεν έλαβε άμεση απόφαση, προκειμένου να αναζητηθεί καταρχάς μια ομόφωνη απόφαση και στη συνέχεια κάποιες κοινές ενέργειες καιδράσεις. Για τους παραπάνω λόγους συμφωνήθηκε από όλες τις παρατάξεις να υπάρξει μια διαπαραταξιακή συνάντηση -με πρωτοβουλία του Δήμαρχου-, την οποία και αναμένουμε.

Ως ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν.εγγράφωςκαι πριν την έναρξη του συμβουλίουείχαμε προτείνει ένα πλαίσιο προτάσεων, τις οποίες υποστηρίξαμε κατά τη συζήτηση του θέματος.Με τις ίδιεςαναλυτικές, αλλά και στοχευμένεςθέσεις θα προσέλθουμε στην προαναφερθείσα συνάντηση, όταν μας καλέσει ο Δήμαρχος. Ακολουθεί το κείμενο.

 

      Β) ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν.

 

Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες της Π.Ε. Κέρκυρας παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις και παραλλείψεις. Επιπλέον με το συγκεκριμένο πλαίσιο των προδιαγραφών σύνταξης που συμπεριλαμβάνουν,καμία παράταση στην υποβολή ενστάσεων δεν έχει νόημα, αφού το βασικό πρόβλημα των δασωθέντων αγρών δεν επιλύεται.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε άμεσα:

  1. Απόφαση της αρμόδιας αρχής για επ’ αόριστον αναστολή της ανάρτησης του δασικού χάρτη της Π.Ε. Κέρκυραςγια όσο διάστημα απαιτείται μέχρι να επικαιροποιηθεί.
  2. Να συνταχθεί νέος Δασικός χάρτης, στον οποίο να αποτυπωθούν όλες οι πράξεις της διοίκησης (ορίων, χαρακτηρισμού κ.λπ.) με παραπομπή σε δικτυακό τόπο απ όπου ο κάθε πολίτης να μπορεί να λαμβάνει πλήρη γνώση.
  3. Μέχρι την ανάρτηση του νέου δασικού χάρτη,για τις όποιες δικαιοπραξίες να λαμβάνεται υπόψηο αναρτημένος ιστορικός ορθοφωτοχάρτης (δηλ. η αποτύπωση των δασικών εκτάσεων επί των Α/Φ του 1945/60).
  4. Τα γεωτεμάχια αγροτικής μορφής που δεν έφεραν δασική βλάστηση προ του 1945 και απέκτησαν τη μορφή δασικής έκτασης, να μην διέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
  5. Η Διοίκηση να εναρμονιστεί με την ρητή πρόβλεψη του Νόμου (άρθρο 62 του Ν. 998/1979) και την Νομολογία ότι το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων δεν  ισχύει  για  τα  Ιόνια Νησιά με εξαίρεση όσες περιπτώσεις αφορούν προστατευόμενες περιοχές ή οριοθετημένα δασικά οικοσυστήματα.
  6. Σε όσους από τους δασωμένους αγρούς, τελικά διατηρήσουν τη σημερινή τους μορφή, θα πρέπει να προβλεφθεί κάποιας μορφής αποζημίωση στους ιδιοκτήτες τους. Μόνο έτσι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο θα έχει σωστή εφαρμογή.
  7. Κατά το στάδιο υποβολής ενστάσεων που θα ακολουθήσει, μετά την ανάρτηση του νέου δασικού χάρτη να δίδονται δωρεάν και σε ψηφιακή μορφή στον κάθε ενδιαφερόμενο όλα τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η διοίκηση για τον χαρακτηρισμό της έκτασης που τον ενδιαφέρει (Α/Φ, φωτοερμηνεία, κ.λπ.).
  8. Η υποβολή αντιρρήσεων – ενστάσεων να γίνεται χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων.

Μάρτης 2021                    Δημοκρατική Συνεργασία για το Νότο