Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Νότιας Κέρκυρας και

δ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

ε) του άρθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών

καλείστε σε «δια περιφοράς»  κατεπείγουσα Συνεδρίαση (16η)  , του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα σήμερα  Δευτέρα   28  Σεπτεμβρίου 2020 .

Ώρα Έναρξης  14.00  και ώρα λήξης 15.00

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Μετατροπή Ωραρίου Εργασίας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων από μειωμένο σε πλήρες .
  2. Πρόσληψη τεσσάρων (4) νέων καθαριστριών στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Νότιας Κέρκυρας .
  3. Απόφαση για ορισμό διαχειριστή της Παγίας Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην Τράπεζα EUROBANG με αριθμό λογαριασμού 0026 0445 39 0200740452 με διαχειριστή τον υπάλληλο Παϊζάνο Νικόλαο και αναπληρωτή την υπάλληλό Τσούνη Μαρία .

Η Συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς, στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 40 εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός της άμεσης λήψης αποφάσεων για την μετατροπή του ωραρίου καθαριστριών Σχολικών μονάδων  και πρόσληψη νέων καθαριστριών , ώστε να μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερης διάρκειας υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης των σχολικών χώρων και αιθουσών στα πλαίσια οδηγιών εφαρμογής του υγειονομικού πρωτοκόλλου για την αντιμετώπιση  διασποράς του  COVID-19 στις Σχολικές μονάδες .

Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail ds@1406.syzefxis.gov.gr) έως και ώρα 15.00 της

Δευτέρας   28 Σεπτεμβρίου 2020   , για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και την ψήφο επί εκάστου θέματος.