Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας για την Επιτροπή Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 6/12. Στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

 

Αξιότιμε πρόεδρε

Σε συνέχεια της από 30/11/2022 πρόσκλησής σας με θέμα «Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση (5η ) της Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στην Αίθουσα «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ» (Παλαιόπολη Μον-Ρεπό), και λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής διαβούλευσης Αριθμ. Απόφασης : 21-467/28-8-2013 ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΕΑ-ΞΜΤ, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι

Σύμφωνα με τον κανονισμό, Άρθρο 8 – Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης (τον οποίο έχοντας υπόψη (αα4) μας στείλατε την πρόσκληση)

  1. Η διαδικασία των διαβουλεύσεων γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για θέματα που εισάγονται προς συζήτηση, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων.

Η πρόσκληση για την προσεχή συνεδρίαση, κατά παράβαση του κανονισμού, εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 30/11/2022, 6 ημερολογιακές ημέρες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση και μόλις 4 εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Η παρέκκλιση αυτή από τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής συνέβη και στην προηγούμενη συνεδρίαση (4η) της επιτροπής όπου το είχαμε επισημάνει ξανά και παρά το γεγονός ότι καταθέσαμε γραπτώς την διαφωνία μας αυτή δεν αποτυπώθηκε στο πρακτικό.

Στο υλικό της εισήγησης, επισυνάψατε επιστολή του τμήματος αδειοδοτήσεων προς τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου όπου αναλύει τους λόγους για τους οποίους απαιτείται να ληφθεί απόφαση. Για τη λήψη της απόφασης το σώμα θα έπρεπε να λάβει κατ’ ελάχιστο τα αιτήματα των φορέων βάση των οποίων εκκινεί ξανά αυτή η διαδικασία. Δεν περιλαμβάνονται στο υλικό που λάβαμε ούτε η επιστολή της Ένωσης Εστίασης (αα1), ούτε το έγγραφό μας (Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων) (αα4) ούτε το έγγραφο του Συνδέσμου επαγγελματιών Μουσικών (αα5). Αντί αυτού περιλαμβάνει επιστολή Σωματείου Διασκέδασης και Εστίασης Παλιάς Πόλης η οποία είναι μεταγενέστερη τόσο της εισήγησης (εισήγηση 8/11 επιστολή 9/11) όσο και της απόφασης της Τοπικής Κοινότητας.

Η σημαντικότερη όμως παράληψη, ώστε τα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης να αποκτήσουν πλήρη εικόνα ώστε να προσέλθουν στην διαβούλευση είναι η μη κοινοποίηση της απόφασης του Τοπικής Κοινότητας Κερκυραίων όσο και της πολύ πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας της 3/8/2022. Τα παραπάνω θα δώσουν την δυνατότητα στα μέλη της επιτροπής να ενημερωθούν για το λόγο που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα καλούνται ξανά σε διαβούλευση για το ίδιο θέμα με αυτό της 4ης συνεδρίασης.

Ποιες αλλαγές ή νεότερα στοιχεία έχουν επέλθει ώστε να επανέλθει προς διαβούλευση ένα θέμα για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο προ τριμήνου ήδη αποφάσισε, εκτός από την έντονη δυσαρέσκεια της διοίκησης του σωματείου, που και την προηγούμενη φορά έθεσε το θέμα, όπως αυτή εκφράστηκε στην λήξη της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Αυγούστου;

Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι:

η πρόσκληση είναι άκυρη οπότε η  συνεδρίαση δεν δύναται να παράξει έννομο αποτέλεσμα,

η εισήγηση είναι πρόχειρη, ελλιπής και κακογραμμένη,

βρισκόμαστε στην παραμονές της εορταστικής περιόδου όπου ο χρόνος της πλειονότητας των μελών της επιτροπής είναι περιορισμένος.

Ζητάμε την ακύρωση της παρατύπως ορισθείσας συνεδρίασης μέχρι να αποσταλούν ορθές και πλήρεις εισηγήσεις ώστε να συνεδριάσει η επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό της.

Με εκτίμηση