Με Δελτίο Τύπου η ΕΛΑΣ Κέρκυρας:

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
 2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
 5. Το υπ’ αριθμ. 7121/22/1187399 από 06-06-2022 έγγραφο του Τ.Τ. Κέρκυρας
 6. Το υπ’ αριθμ. 20545 από 06-06-2022 αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Μελετών & Επιβλέψεων Έργων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6), που  αφορούν στη διενέργεια εργασιών συντήρησης – αποκατάστασης του οδοστρώματος της οδού Κύπρου, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας:

                                                 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων επί των τμημάτων  των οδών:  (α) στην οδό Ρήγα Φεραίου, από το ύψος του κυκλικού κόμβου της παράκαμψης αεροδρομίου έως την συμβολή με την οδό Μ. Μαργαρίτη από την 08:30΄ ώρα της Τετάρτης (08/06/2022) έως την 21:30 ώρα της  Πέμπτης (09/06/2022) και (β) στην οδό Σπ. Βασιλείου από το ύψος της οδού Στρ. Καψάλη έως τον κυκλικό κόμβο της Σπ. Ραθ, από την 08:30 έως την 21:30 ώρα της Τρίτης (07/06/2022).

 

   Άρθρο 2

Με ευθύνη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων να τοποθετηθεί έγκαιρα πλήρης και κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

 

                                                  Άρθρο 3

Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας  να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει  στον υπεύθυνο των εργασιών υπάλληλο– μηχανικό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

 

                                                 Άρθρο 4

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄,  η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τ.Τ. Κέρκυρας.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τ.Τ. Κέρκυρας

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 2. ΓΕ.Π.Α.Δ. Ι.Ν.
 3. ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 4. Ημερήσιο τοπικό τύπο

( παρακαλούμε για τη δημοσίευση)

 1. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς – τηλεοπτικούς Σταθμούς

( παρακαλούμε για την ανακοίνωσή της)