ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏÑÉÓÌÁ ÔÇÓ NOVARTIS/ ÏÌÉËÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÁÑ×ÇÃÙÍ ÊÁÉ ÅÌÐËÅÊÏÌÅÍÙÍ ÐÑÏÓÙÐÙÍ (Eurokinissi/ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ)

Στην Κέρκυρα αναμένεται να έρθει την Κυριακή ο υποψήφιος για την προεδρία του ΚΙΝ.ΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο κ. Λοβέρδος θα πραγματοποιήσει ομιλία στον χώρο του Επιμελητήριού.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ανδρέας Λοβέρδος θα ερχόταν στην Κέρκυρα και στις 7 Οκτωβρίου ωστόσο την άφιξη του εμπόδισαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Ιόνιο εκείνη την περίοδο.