Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η πρόσκληση:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 6η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 18-11-2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  14.00  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

1.    Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ-ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ», προϋπολογισμού (262.096,77 ευρώ, με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
2.    Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ-ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ» προϋπολογισμού 300.000 € (πλέον ΦΠΑ).
3.    Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και της κατάρτισης των όρων διακήρυξης, για τη διενέργεια  ανοικτού δημόσιου  μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο « Παροχή Υπηρεσιών  Φύλαξης -Ασφάλειας  του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κέρκυρας  2019-2020 » και « Φύλαξη  Δημοτικού Συνεργείου & Σταθμαρχείου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ».
4.    Περί έγκρισης άσκησης ενδίκων μέσων(απόδοση μισθίου).
5.    Περί έγκρισης της άσκησης ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά των: 1) Κων. Β. του Σ. και 2) Ει.  χ. Σωτ. Β.  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας (αρ. κατ. 239/2019) καθώς και κατά της από 20-9-2019 επιταγής προς πληρωμή, όπως και ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση κατά την εκδίκασή τους.
6.    Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Δήμου, με τον κ. Αν. Κ. του Δ.
7.    Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της ΓΑΚ 42997/2018 και ΕΑΚ/82/2018 ανακοπής κατά της ΕΤΑΔ.
8.    Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, για τη συζήτηση της κλήσης προς περαιτέρω συζήτηση της 96/2019 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
9.    Περί έγκρισης παραίτησης του Δήμου από δικόγραφο έφεσης.
10.    Περί έγκρισης Διαγραφής λόγω πώλησης, ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις ΚΟΚ, επ ονόματι εταιρείας και χρέωσής της σε νέους χρεώστες(8190).
11.    Περί έγκρισης Διαγραφής ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση ΚΟΚ, λόγω λανθασμένης εγγραφής του αριθμού κυκλοφορίας, κατά τη διαδικασία εξόφλησης(9371).
12.    Περί έγκρισης Διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ, λόγω μεταβίβασης και χρέωση της οφειλής σε νέους χρεώστες(9372).
13.    Περί έγκρισης Διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήση ΚΟΚ, λόγω μεταβίβασης και χρέωση της οφειλής σε νέο χρεώστη(9373).
14.    Περί έγκρισης Διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήση ΚΟΚ, λόγω μη κατοχής του οχήματος και χρέωσης σε άλλον χρεώστη(9374).
15.    Περί  έγκρισης Διαγραφής ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση ΚΟΚ, λόγω διπλοεγγραφής(9375)
16.    Περί έγκρισης Διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήση ΚΟΚ, λόγω μη κατοχής του οχήματος και χρέωσης σε άλλον χρεώστη(9376).
17.    Περί έγκρισης Διαγραφής ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις ΚΟΚ, λόγω μη κατοχής των οχημάτων και χρέωση της αναλογούσης οφειλής στους αντίστοιχους χρεώστες(9377).
18.    Περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου στη θέση «Βρωμολίμνη» της Κοινότητας Πέλεκα της Δ.Ε. Παρελίων.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής