Συνεδριάζει την  Τρίτη 27  Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δείτε αναλυτικά:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Νότιας Κέρκυρας και δ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

ε) του αριθ. πρωτ. 43815/13-7-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών

δ) της αριθ. 163 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 33282/29-5-2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) καλείστε στην 17η  τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας,  η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών    και με την εφαρμογή των Υγειονομικών διατάξεων , άρθρου 12 της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ  30612/16-5-2020 (Β1869) και παραγ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ  αριθ.  Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009/23-5-2020 (Β 1988) , στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης την  Τρίτη 27  Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

 1. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Ερωτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Ενημέρωση για το έργο μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια στην Κέρκυρα

( Η ενημέρωση θα γίνει από εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης Εταιρείας )

 1. Πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2μηνο) για επεξεργασία αιτήσεων αδήλωτων τετραγωνικών και αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.( Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σαγιάς )
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού . ( Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος )

6          Συγκρότηση επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου. ( Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος )

 1. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας για χαρακτηρισμό παραλιών ως πολυσύχναστων . ( Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος )
 2. Ορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της Σ.Ε. Α/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κέρκυρας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων .( Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σαγιάς )
 3. Κατανομή Γ’ Δόσης έτους 2020 Λειτουργικών Δαπανών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νοτιάς Κέρκυρας
 4. Εισήγηση για την απευθείας ανάθεση : “Κατεπείγουσα προμήθεια πλεξιγκλάς και τοποθέτηση στα γραφεία των υπαλλήλων, στο πλαίσιο ενεργειών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19”,σύμφωνα με το ΦΕΚ 55, τεύχος Α’, 11.03.2020 Π.Ν.Π. (πρωτογενές αίτημα).  ( Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος )
 5. Κατεπείγουσα προμήθεια Rapid Tests αντισωμάτων COVID-19 για τον έλεγχο ανίχνευσης κορονοϊού στο υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Νότιας Κέρκυρας καθώς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων του Δήμου Νοτιάς Κέρκυρας. ( Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σαγιάς )

 

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων-θεομηνίας έτους 2019” (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ .Κουρτέσης Νικόλαος)
 2. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για το έργο “ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ ,ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ )ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 27.650,00Ε ΜΕ Κ.Α.30.7335.002 ΤΕΧΝ .ΠΡ. ΣΑΤΑ 2020  .ΑΝΑΔΟΧΟΣ SUPERIOR P.C.I.K.E. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ .Κουρτέσης Νικόλαος)
 3. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωματικών τους για την συγκρότηση της Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ( Κ.Π.Ε Παλαιές Αλυκές Λευκίμμης) .( Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σαγιάς )
 4. Ορθή επανάληψη με την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου της απόφασης για την συνέχιση παραμονής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας έως 31-8-2021. ( Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος )

16        Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για το έργο Αποκατάσταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κορισσίων Δήμου Νότιας Κέρκυρας “ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 17.800,00 με Κ.Α. 30.7335.005 (ΣΑΤΑ συνεχιζόμενο 2019)

Ανάδοχος Μουζακίτης Νικόλαος Ε.Δ.Ε. . (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ .Κουρτέσης Νικόλαος)

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου  “Αποκατάσταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Νότιας Κέρκυρας ”  (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ .Κουρτέσης Νικόλαος)
 2. Προσθήκη μέλους στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας . ( Εισηγητής η Δ.Σ, Καλούδη Αθήνα )