Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας με τηλεδιάσκεψη το Σάββατο 05 Δεκεμβρίου. Δείτε αναλυτικά τα θέματα :

Έχοντας υπόψη:

  • Της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»
  • Της υπ αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»
  • Της υπ’ αριθμόν 163 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»
  • Το με αριθμό 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»
  • Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018
  • Του με αριθμό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Τις Υγειονομικές Διατάξεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ 30612/16-5-2020 (Β1869) και παραγ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009/23-5-2020 (Β 1988)
  • Της με αριθμό 163 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)
  • Την με αριθμό 2-14/03.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΡΦ46ΜΓΜΥ-ΦΘΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας»

ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε Τακτική  Συνεδρίαση (25η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (και για όποιον Συνάδελφο προκύψει πρόβλημα σύνδεσης «με τη διαδικασία της δια περιφοράς» και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή  τους και την ψήφο τους για κάθε θέμα), την 05η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο, και ώρα 18:00  έως 23:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1.Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις
2.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για «Αποδοχή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και υγειονομική ταφή αυτών στο ΧΥΤΑ Παλαίρου (Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

3.Σύσταση Διαδημοτικού Αναπτυξιακού Οργανισμού
4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη συγκρότηση φακέλου για τη δημιουργία αναπτυξιακού οργανισμού. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

5.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2020 για τη σύσταση  μετοχικού κεφαλαίου  Αναπτυξιακού Οργανισμού (Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

6.Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους με τη διαδικασία της κληρώσεως για τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για τη μίσθωση – εκμίσθωση και εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για το διάστημα από 01/01/2021 έως 31/12/2021 (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)

 

7.Πρόταση της ΛΑ.ΣΥ. Βόρειας Κέρκυρας σχετικά με την πανδημία (Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ρούσσινος)

 

8.Ο ελαιώνας και η ελαιοκαλλιέργεια στο Δήμο Β. Κέρκυρας – Αλόγιστη και άναρχη υλοτόμηση Κερκυραϊκού Ελαιώνα  (Εισηγητές: Σωκράτης Τρύφωνας, Σπύρος Ρούσσινος)