Με στόχο τηνεδραίωση και ενίσχυση μίας θεμελιώδους συνεργασίας μεταξύ του Μουσείου Αχιλλείου και του Ιονίου Πανεπιστημίου,πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις του Μουσείου, την περασμένη Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου, συνάντηση εργασίας στην οποία συμμετείχαν οΔιευθυντής του μουσείου, ΑναστάσιοςΔιαβάτης, με τους συνεργάτες του, οΠρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώροςκαι ο Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Μουσείου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣταύροςΒλίζος.

Κατά τη διάρκεια της γόνιμης συζήτησηςπου αναπτύχθηκε αναλύθηκανοι τομείς στους οποίους θα εστιάσουν οι δύο πλευρές προκειμένου να δημιουργηθούν γέφυρες γνώσεωνκαι δράσεων προς όφελος της κερκυραϊκής κοινωνίας.

Προτεραιότητα δόθηκε στη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας που θα επικεντρωθεί σε θέματα λειτουργίας και υποδομής του Μουσείου Αχιλλείου,περιλαμβάνοντας σε αυτά μια σειρά κοινών δράσεων που αφορούν στη διασύνδεση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την ευρύτερη κοινωνία της Κέρκυρας.

Στις άμεσεςενέργειεςσυγκαταλέγονταιη τεκμηρίωση των συλλογών, ηοργάνωση εκθέσεων, η έκδοση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ερευνών σχετικά με το Αχίλλειο, η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της ανάδειξης της ιδιαίτερης ταυτότητας του χώρουκ.α.Η ανάπτυξη μιας δημιουργικής και στενής συνεργασίας μέσω των παραπάνω δράσεωνσυμφωνήθηκε ότι θα στηρίζεται σε αμοιβαίες επωφελείς πρακτικές και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο των συμπράξεών του με σημαντικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, εντατικοποιεί τη στρατηγική της εξωστρέφειας και συνεχούς ανάπτυξης,μενέες συνεργασίεςπου θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη στο τοπικό, περιφερειακόκαι εθνικό γίγνεσθαι. Η πολύ-επίπεδη συνεργασία με τοΑχίλλειο, θα εξειδικευτεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και αναμένεται να αποδώσει αμφίπλευρα θετικά αποτελέσματα, τόσο για τους δύο φορείς, όσο και για την μουσειακή και ερευνητική κοινότητα ευρύτερα.