Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018), ,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης, την 28η Φεβρουαρίου  2020  ημέρα   Παρασκευή και ώρα  17.30  ,  για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των  κατωτέρω θεμάτων:

 1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο .
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2020 . (Εισηγητής Κος Δήμαρχος)

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018), ,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση (5η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης, την 28η Φεβρουαρίου  2020  ημέρα   Παρασκευή και ώρα  18.30  ,  για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των  κατωτέρω θεμάτων:

 1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο .
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων (Εισηγητής Κος Μπόγδος Νικόλαος Πρόεδρος ΔΕΙΛΚ)
 4. Δακοκτονία έτους 2020 (Εισηγητής  Αντιδήμαρχος Ανδριώτης Σωκράτης )
 5. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. (Εισηγητής αντιδήμαρχος Σαγιάς Γεώργιος )
 6. Έγκριση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το σύνολο του Προσωπικού του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Νότιας Κέρκυρας , για το έτος 2020. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Βλάσσης Αντώνιος )
 7. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το έτος 2020 (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Βλάσσης Αντώνιος  )
 8. Λήψη απόφασης για την Αύξηση των ωρών εργασίας τριών Υπαλλήλων ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες του Δήμου μας και μετατροπή του ωραρίου τους από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κουρτέσης Νικόλαος)
 9. Έγκριση Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το έτος 2020 . (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κουρτέσης Νικόλαος )
 10. Τακτοποιητική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020 για αποτύπωση των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους και αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση η εγγραφή νέων πιστώσεων. (Εισηγητής αντιδήμαρχος Σαγιάς Γεώργιος )
 11. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων νήσων-Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και Δήμου   Νότιας Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση γηπέδου 5χ5  στα Κρητικά”(Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
 12. Συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την Λειτουργία Καταστημάτων . (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανδριώτης Σωκράτης )
 13. Αιτήματα Πολιτιστικών Συλλόγων Βουνιατάδων και Βιταλάδων για συμμετοχή τους σε Πολιτιστικές Δραστηριότητες εντός και εκτός Ελλάδος (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κουρτέσης Νικόλαος)
 14. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Καββαδίας )