23.7 C
Kerkyra
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 19, 2019
Αρχική Υγεία - Περιβάλλον Παγκόσμια απεργία για το κλίμα: Χιλιάδες νέοι διαδηλώνουν στους δρόμους
ÌáèçôéêÞ êéíçôïðïßçóç ãéá ôï êëßìá êáé ôçí êëéìáôéêÞ áëëáãÞ ôçí ÐáñáóêåõÞ 24 ÌáÀïõ 2019, óôçí ÁèÞíá. Ç êéíçôïðïßçóç äéïñãáíþèçêå áðü ôçí åëëçíéêÞ ïìÜäá FFF Athens, óå óõíÜñôçóç ìå ôçí äéåèíÞò ìáèçôéêÞ / öïéôçôéêÞ ïìÜäá Fridays For Future (FFF). Ôï Climatestrike åßíáé Ýíá äéåèíÝò ìáèçôéêü êßíçìá ðïõ êéíçôïðïéåß ìáèçôÝò áðü üëï ôï êüóìï íá åêöñÜóïõí ôçí áíçóõ÷ßá ôïõò ãéá ôç êëéìáôéêÞ áëëáãÞ ìå ôçí áðïõóßá ôïõò áðü ôï ó÷ïëåßï êáé ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óå åéñçíéêÝò ìáèçôéêÝò ðïñåßåò ìå áßôçìá ôç êéíçôïðïßçóç ôùí áñìüäéùí ãéá íá ëÜâïõí ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Ôï êßíçìá áõôü îåêßíçóå ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2018, üôáí ç 15÷ñïíç Greta Thunberg êÜèéóå ìðñïóôÜ áðü ôï óïõçäéêü êïéíïâïýëéï óôç Óôïê÷üëìç áðÝ÷ïíôáò áðü ôï ó÷ïëåßï ãéá ôñåéò åâäïìÜäåò, äéáìáñôõñüìåíç ãéá ôçí Ýëëåéøç äñÜóçò ó÷åôéêÜ ìå ôçí êëéìáôéêÞ áëëáãÞ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Παγκόσμια απεργία για το κλίμα: Χιλιάδες νέοι διαδηλώνουν στους δρόμους

Εκατοντάδες μαθήτριες και μαθητές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της «Παγκόσμιας απεργίας για το κλίμα» εν όψει ευρωεκλογών, από όλη την Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μαθητές πραγματοποίησαν πορείες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με πλακάτ με συνθήματα όπως «There is no planet B» (Δεν υπάρχει πλανήτης Β), «Save our planet» (Σώστε τον πλανήτη μας) και «The earth is not dying, it is being killed» (Η γη δεν πεθαίνει, δολοφονείται) οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη Γη. klima2-600x400 klima3-600x400 klima4-600x400 klima5-600x400 klima6-600x400

Στη Θεσσαλονίκη, μαθητές και μαθήτριες ένωσαν επίσης τις φωνές τους με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, διαδηλώνοντας στον Λευκό Πύργο.

klimathess2-600x410 thess-600x411

Το παγκόσμιο κίνημα, Global Climate Strike, διοργανώνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας FridaysForFuture από τον Αύγουστο του 2018 με τη μαζική συμμετοχή μαθητών που απέχουν από τα μαθήματά τους και την 16χρονη ακτιβίστρια που έγινε σύμβολο της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής, Γκρέτα Τούνμπεργκ, να πρωτοστατεί.

Οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση κατεπείγουσα εφαρμογή των ενδιάμεσων στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού με καταληκτικό ορίζοντα το 2030 με γενναίες επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση, άμεση ακύρωση των εξορύξεων σε θάλασσες και βουνά και κήρυξη Κλιματικής Έκτακτης Ανάγκης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το κλίμα πραγματοποιούνται σήμερα στην Αθήνα, στον Άγιο Νικόλαο και στην Κέρκυρα.

Βρυξέλλεςbrykseles4-600x400 brykselles2-600x405 brykselles3-600x400

Ζυρίχηelbetiaklima-600x400 zyrixh-600x400

Παρίσιklimaparisi-600x400 paris-600x400

Βερολίνοklimaberolino-600x400 klimaberolino2-600x400 klimaberolino3-600x400

Λονδίνοklimalondino-600x396 klimalondino2-600x400 klimalondino4-600x413 klimaparisi-1-600x400

πηγη: in.gr