Η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών έκανε δεκτή την αίτηση της ΗΛΕΚΤΩΡ σχετικά με τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό για την κατασκευή του Εργοστασίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας, ανατρέποντας το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, καθώς συνεχίζεται μια χρονοβόρα διαδικασία προσφυγών (ΣτΕ) και ενστάσεων.

Η αρχική προσφυγή της Εταιρείας είχε απορριφθεί και ο ΗΛΕΚΤΩΡ επανήλθε. Ως συνέπεια, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για το εργοστάσιο απορριμμάτων στο Τεμπλόνι είχε εκ νέου αναβληθεί και μετατεθεί για την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει περεταίρω την υπόθεση, ενώ ο χρόνος που έχει ήδη χαθεί είναι πολύς και πολύτιμος.

Θυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός για την κατασκευή των νέων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα είχε προσελκύσει αρχικά το ενδιαφέρον συνολικά πέντε εταιρειών – μεγάλων “παικτών” στον χώρο των κατασκευών (ΗΛΕΚΤΩΡ – ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, ΘΑΛΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και WATT) και εξαρχής η διαγωνιστική διαδικασία βρέθηκε σε αναστολή εξαιτίας των προσφυγών δύο εταιρειών.