Από τη Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α. (τέως Ο.Α.Ε.Δ.) εγκρίθηκε η λειτουργία ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας για το Σχολικό έτος 2022 – 2023.

Στην Κέρκυρα, στην έδρα της ΕΠΑ.Σ. (3ο χλμ Εθνικής Λευκίμμης, θέση Κατσιμίδη), θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες ειδικότητες:

Κομμωτικής Τέχνης
Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

Επιπλέον στις υπάρχουσες υποδομές της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Κέρκυρας λειτουργεί η Πειραματική ΕΠΑ.Σ. στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, με την ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Δικαίωμα εγγραφής στην Α ́ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και α) Κατέχουν απολυτήριο τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών. β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 2007, δηλαδή οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ηλικίας έως είκοσι εννέα (29) ετών.Τα προγράμματα Μαθητείας απευθύνονται σε Έλληνες πολίτες καθώς και σε πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1. Οι μαθητευόμενοι στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Εφαρμόζεται δυικό σύστημα, που περιλαμβάνει «πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και «πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο». Η φοίτηση είναι διετής και περιλαμβάνει την Α’ και Β’ τάξη. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και οι κάθε είδους εξετάσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Θεωρητικού και Εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων στην Α’ και Β’ τάξη της ΕΠΑ.Σ, καθώς και του Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο, ο μαθητής λαμβάνει Βεβαίωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Β.Ε.Ε.), η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για τη λήψη Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 3.

Το «πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αποζημίωση και έχει ασφαλιστική κάλυψη στον e-ΕΦΚΑ, για το διάστημα του Προγράμματος Μάθησης στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και σε χρήμα. Ο χρόνος ασφάλισής του είναι συντάξιμος. Η αποζημίωση και οι άδειες των μισθωτών – μαθητευομένων για το διάστημα του προγράμματος μάθησης στον εργασιακό χώρο καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι εγγραφές των μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. και Π.ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο και μέχρι 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) της ΔΥΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της σχολής

ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. Κέρκυρας

3οχλμ Εθνικής Λευκίμμης (Κανάλια)

49100, Κέρκυρα

Τηλ. 26610-39250

e-mail: epas.kerkira@oaed.gr