Στα 230,25 ευρώ ανέρχεται πλέον το ανώτατο ποσό εισφορών που επιτρέπεται να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ για κύρια ασφάλιση και υγεία οι περιστασιακά ασφαλισμένοι, που αμείβονται με Παραπεμπτικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης). Στις περιπτώσεις έκδοσης περισσότερων παραστατικών, το ανώτατο μηνιαίο όριο εισφορών δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 620,60 ευρώ.

Η αύξηση των εισφορών για τους μη μισθωτούς, της τάξης του 9,6%, βάσει της ισχύουσα νομοθεσίας, δεν αλλάζει ούτε το ύψος των εισφορών ούτε τη διαδικασία πληρωμής των περιστασιακά εργαζομένων με τους τίτλους κτήσης. Τροποποιεί όμως το ανώτατο επιτρεπτό ύψος μηνιαίων και ετήσιων εισφορών καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, βάσει των οποίων μελλοντικά θα υπολογιστεί η σύνταξη του ασφαλισμένου.

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι μετά την υπουργική απόφαση με τις νέες αυξημένες εισφορές των μη μισθωτών, στις περιπτώσεις έκδοσης – αμοιβής με τίτλο κτήσης αλλάζουν τα εξής:

• Tα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται ανά τίτλο κτήσης, τα οποία υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων τυχόν επιβαρύνσεων. Τα ποσά αυτά επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο, όμως πρέπει να αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ από τον εκάστοτε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, τον εργοδότη δηλαδή που εκδίδει και τον τίτλο κτήσης.

O τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης που αντιστοιχούν σε κάθε παραστατικό. Συγκεκριμένα, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται με τις εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης Χ 25 / 169,95 που αντιστοιχεί στο ποσό εισφορών της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας μη μισθωτών για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Μάλιστα, η εγκύκλιος επισημαίνει πως εάν από τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Έτσι, από 1η Ιανουαρίου 2023, στην περίπτωση έκδοσης ενός παραστατικού για κύρια σύνταξη, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να πληρώσει εισφορές 13,33% επί του ποσού που έλαβε, με το ανώτατο ποσό της παρακρατούμενης, ανά παραστατικό, εισφοράς να μην υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, ήτοι 169,95 ευρώ, έναντι του ποσού των 155 ευρώ που ίσχυε έως το 2022.

Αντίστοιχα, για υγειονομική περίθαλψη το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών διατηρείται στο 6,95% (6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα). Και σε αυτήν την περίπτωση ο νόμος ορίζει πως η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας των μη μισθωτών, ανά τίτλο κτήσης. Ετσι, από 1η Ιανουαρίου το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60,30 ευρώ από 55 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος.

Στην περίπτωση περισσότερων του ενός παραστατικών, από τον ίδιο εργοδότη, από 1/1/2023, πέραν των προαναφερθέντων, αλλάζει σύμφωνα με την εγκύκλιο το ανώτατο μηνιαίο όριο εισφορών, οι οποίες δεν δύναται να υπερβούν το ύψος της μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας, ήτοι 548,23 ευρώ (αντί του ποσού των 500 ευρώ μέχρι 31/12/2022), όπως επίσης και της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (σε χρήμα και σε είδος) της ίδιας ασφαλιστικής κατηγορίας (6ης), δηλαδή 72,37 ευρώ (αντί του ποσού των 66 ευρώ).

Έτσι, το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστικών εισφορών διαμορφώνεται σε 620,60 ευρώ (αντί του ποσού των 566 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος).

ΠΗΓΗ: kathimerini