Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου:

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου στην Αχαράβη, την 1η Μαρτίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ., προκειμένου να διεξαχθεί η εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του

Ν. 4555/2018.

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτριος Πέρρος