Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΤ αποφάσισε τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Άντζελα Γκερέκου και στον γενικό γραμματέα κ. Δημήτρη Φραγκάκη.

Ειδικότερα το δ.σ. του ΕΟΤ μεταβιβάζει στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού:

 • Την αρμοδιότητα να υπογράφει τις αποφάσεις έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) εκ μέρους του Ε.Ο.Τ. για οποιαδήποτε αιτία, ύψους έως και 500.000 ευρώ, για την πληρωμή ισόποσων δαπανών οι οποίες, κατά περίπτωση, για ποσά άνω των 50.000 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Τ.
 • Την αρμοδιότητα να εγκρίνει ειδικές χορηγίες υπέρ του προσωπικού για κατασκηνώσεις και επετειακές εκδηλώσεις.
 • Την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις αποφάσεις-εντολές μετακίνησης εντός και εκτός Επικράτειας όλων των υπαλλήλων του EOT.
 • Την αρμοδιότητα της έκδοσης των αποφάσεων και εγγράφων, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Την αρμοδιότητα της κύρωσης των πινάκων προακτέων υπαλλήλων ΕΟΤ, που καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 83 και 90 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει.
 • Την αρμοδιότητα να υπογράφει πράξεις αναφορικά με την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΕΟΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως ισχύει.
 • Την αρμοδιότητα χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους υπαλλήλους ΕΟΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως ισχύει.

Αντίστοιχα, στην Πρόεδρο του ΕΟΤ μεταβιβάζει:

 • Την αρμοδιότητα να εγκρίνει δαπάνες μέχρι του ποσού από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ που αφορούν σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης.
 • Την αρμοδιότητα να εγκρίνει δαπάνες από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ που αφορούν σε συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα σε θέματα ενίσχυσης της εικόνας της χώρας σε παγκόσμια κλίμακα.
 • Την αρμοδιότητα να εγκρίνει δαπάνες από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ που αφορούν στη σύνδεση όλων των τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και την ενίσχυση της ενεργής ψηφιακής παρουσίας τους.
 • Την αρμοδιότητα να εγκρίνει τη χορήγηση αιγίδας του ΕΟΤ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι ως άνω αναφερόμενες μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες δύνανται να ασκούνται παράλληλα και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΤ.

Εξάλλου, με άλλη απόφασή του το δ.σ. του ΕΟΤ εξουσιοδοτεί τον Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ προκειμένου εκείνος να ορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του ΔΣ να τον συνοδεύουν κατά την εκπροσώπηση του ΕΟΤ στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή και να εκπροσωπούν τα ίδια τον Οργανισμό σε διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστημιακές κοινότητες, φορείς και ομάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια κατάρτισης, εκδηλώσεις, δράσεις, φόρουμ, συναντήσεις με διεθνείς ή άλλους φορείς.

Πηγή:tornosnews.gr