Mε Δελτίο Τύπου ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστήμιου:

Αξιότιμε κ. Σπύρου,

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρωτοβουλία αποστολής της επιστολής της παράταξής σας, καθώς σε απάντηση αυτής, δίνετε την δυνατότητα στο Ίδρυμά μας να αναλύσει και παρουσιάσει μια σειρά παραμέτρων που αφορούν στην λειτουργία του, αλλά και να αποσαφηνίσει προς το ευρύ κοινό θέματα και πτυχές της λειτουργίας του που δεν είναι προφανή και συχνά οδηγούν σε παρερμηνείες.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να επισημάνω ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει, όπως συμβαίνει με όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας, στις προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες πιστοποίησης και αξιολόγησης, επιτυγχάνοντας εξαιρετικές επιδόσεις. Ενδεικτικά αναφέρω, ότι κατά την πρόσφατη (2021) ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, το Ίδρυμά μας εξασφάλισε την μέγιστη δυνατή διάκριση της πλήρους συμμόρφωσης με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού χάρτη. Η ίδια ακριβώς επίδοση έχει καταγραφεί και κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης όλων των προγραμμάτων σπουδών που έχουν ήδη πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Οι επιδόσεις αυτές δεν είναι δεδομένες για τα Α.Ε.Ι. της χώρας και ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι αποδεικνύουν εμπράκτως την σταθερή προσήλωση του Ιδρύματός μας στις ευρωπαϊκές αρχές ποιότητας, αλλά και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Αν και αυτό είναι αντιφατικό ως προς την αναφορά σας σε δημοσιεύματα που φέρουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην τελευταία θέση κατάταξης μεταξύ των Πανεπιστημίων της χώρας, για την αποκατάσταση της αλήθειας πρέπει να αναφέρουμε τα εξής: το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται σε συγκριτική μοριοδότηση και όχι αξιολόγηση των ελληνικών Πανεπιστημίων για την απόδοση του 20% της τακτικής, ετήσιας χρηματοδότησης βάσει ποιοτικών κριτηρίων. Αυτό διευκρινίζεται και σε σχετική ανακοίνωση της ΕΘΑΑΕ. Το Ίδρυμά μας έχει ήδη καταγράψει σημαντικά προβλήματα που δημιουργούν οι χρησιμοποιούμενοι για την παραπάνω διαδικασία ποιοτικοί δείκτες, ειδικά για ένα μικρό σε μέγεθος, περιφερειακό και πολυθεματικό Α.Ε.Ι. όπως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τα κύρια προβλήματα αυτής της διαδικασίας συγκεκριμένα αφορούν:

  • στην μη-κανονικοποίηση των εφαρμοζόμενων τιμών δεικτών στα πραγματικά μεγέθη του κάθε Ιδρύματος, πριμοδοτώντας έτσι τα μεγαλύτερα Α.Ε.Ι. τα οποία, λόγω αριθμητικής υπεροχής (π.χ. αριθμού τμημάτων, προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, μελών Δ.Ε.Π., κ.λπ) σημειώνουν επιδόσεις σε απόλυτες τιμές πολύ μεγαλύτερες από αυτές των μικρότερων ιδρυμάτων,
  • στην μονοδιάστατη αντιμετώπιση των θεματικών της έρευνας που εκπονείται εντός των Α.Ε.Ι. και καταγράφεται υπό τη μορφή δημοσιευμένου έργου ως δείκτης μοριοδότησης, αγνοώντας i) παντελώς την επιστημονική συνεισφορά στο καλλιτεχνικό/δημιουργικό πεδίο (η οποία στο Ίδρυμά μας αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 του επιστημονικού προσωπικού του), ii) σημαντικές κατηγορίες επιστημονικού έργου που παράγεται στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένων όλων των μονογραφιών και επιστημονικών εκδόσεων στην ελληνική γλώσσα, αλλά και iii) επιβάλλοντας την μονοδιάστατη επιλογή μοριοδότησης του ερευνητικού έργου που εντάσσεται αποκλειστικά είτε στις θετικές επιστήμες, είτε στις ανθρωπιστικές σπουδές, γεγονός που στερεί από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο την αθροιστική καταγραφή των επιτευγμάτων του προσωπικού του σε έναν από τους δύο παραπάνω τομείς,
  • στο γεγονός ότι στο Ίδρυμά μας, το 40% των ενεργών Τμημάτων του εκκίνησε την λειτουργία του ως Πανεπιστημιακό Τμήμα μόλις το έτος 2018 και ως εκ τούτου ευλόγως για τα Τμήματα αυτά δεν καταγράφονται επιδόσεις σε τομείς όπως αποφοίτηση, ολοκλήρωση διδακτορικών σπουδών κ.λπ.

Ελπίζουμε ότι οι ανωτέρω επισημάνσεις και προτάσεις μας για την αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων που στρεβλώνουν την εικόνα ποιοτικής στάθμης του Ιδρύματός μας θα ληφθούν υπόψιν από την πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και την ΕΘΑΑΕ και θα διορθωθούν άμεσα. Παράλληλα όμως, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν απόλυτα κατανοητές σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε από εδώ και στο εξής να μην παρατηρούνται άστοχες και ατεκμηρίωτες κρίσεις για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ειδικά από θεσμικούς παράγοντες, οι οποίες στοχευμένα δυσφημούν το Ίδρυμά μας.

Με αφορμή την ανωτέρω αναφορά μας σε θέματα χρηματοδότησης, είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί επίσης το εξής: Πάγια άποψή μας (αλλά και σχεδόν του συνόλου των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας) είναι ότι το 80% της χρηματοδότησης που κατανέμεται στα Α.Ε.Ι. με αντικειμενικά κριτήρια θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον το 100% των ανελαστικών τους δαπανών (για παράδειγμα δαπάνες ενοικίασης χώρων, φύλαξης και καθαριότητας, συντήρησης υποδομών, ενέργειας, καυσίμων, και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας) ενώ το 20% πρέπει να κατανέμεται υπό μορφή επιβράβευσης για καθαρά αναπτυξιακούς σκοπούς. Δεδομένου ότι αυτό δεν συμβαίνει μέχρι και σήμερα, καθίσταται σαφές ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας να στερηθούν πολύτιμους οικονομικούς πόρους και τελικά να οδηγηθούν στην ακαδημαϊκή συρρίκνωση, μη έχοντας τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε ζωτικής σημασίας για την καθημερινή τους λειτουργία δαπάνες. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο τακτικός προϋπολογισμός του Ιδρύματός μας έχει μειωθεί κατά 55% κατά την τελευταία δεκαετία, με την μείωση αυτή στην πράξη να είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψιν ότι το 2018 πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αυξάνοντας τον αριθμό των ακαδημαϊκών Τμημάτων από 6 σε 12 και δημιουργώντας ένα σύνθετο, πολυνησιωτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με περισσότερες λειτουργικές ανάγκες και περιορισμένες δυνατότητες επίτευξης οικονομίας κλίμακας.

Σε σχέση με τα επιμέρους θέματα που θίγετε στην επιστολή σας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σπουδές – Ποιότητα Εκπαίδευσης: Σε σχέση με τα ζητήματα σπουδών που τίθενται στην επιστολή σας πρέπει να σημειωθεί ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, βάσει των θεσμικά καθορισμένων διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης, καταγράφει και συλλέγει διά της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και καταθέτει στην ΕΘΑΑΕ όλους τους δείκτες που σχετίζονται με τον ρυθμό αποφοίτησης και τις επιμέρους παραμέτρους που τον διαμορφώνουν. Ένας ρυθμός ο οποίος σε εθνικό επίπεδο είναι της τάξης του 50%, ενώ για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως και για άλλα περιφερειακά Α.Ε.Ι. είναι χαμηλότερος κατά περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που οφείλεται σε παράγοντες όπως οι μετεγγραφές, η οικονομική κρίση, αλλά και η έλλειψη πρωτοβουλιών εκ μέρους της πολιτείας να ανταποκριθεί στα τεκμηριωμένα αιτήματα κάποιων εκ των Τμημάτων για κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τα Τμήματα που προέκυψαν κατά την αναδιάρθρωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης την περίοδο 2018-2019 δεν χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα ακόμη και μεταξύ ομοειδών Τμημάτων.

Για την καταγραφή των ανωτέρω δεδομένων, πέραν από την ΜΟΔΙΠ, στο Ίδρυμά μας προσφάτως ιδρύθηκε το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, αλλά και το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το οποίο στοχεύει στην καλλιέργεια του επιχειρείν με οριζόντιο τρόπο εντός του πλαισίου των παρεχόμενων σπουδών. Η παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων, αλλά και η παροχή συμβουλών καριέρας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας πραγματοποιείται από το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας, το οποίο αναπτύσσει σχετικές δράσεις και συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια για συλλογική καταγραφή των δεδομένων της καταγραφής της πορείας των αποφοίτων και των αλλαγών στην απασχόλησή τους. Μιας πορείας που, λόγω της ιδιαιτερότητας των γνωστικών αντικειμένων των σπουδών, αλλά και της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, φαίνεται ότι είναι άκρως ικανοποιητική για την μεγάλη πλειονότητα των αποφοίτων του Ιδρύματος.

Στελέχωση – Θέσεις Προσωπικού: η διαδικασία κατανομής των διαθέσιμων – και εξαιρετικά περιορισμένων – πιστώσεων Δ.Ε.Π. από το Υπουργείο Παιδείας σε ετήσια και εθνική βάση πραγματοποιείται διαχρονικά χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι πραγματικές ανάγκες τους. Τα τελευταία χρόνια, η διαδικασία αυτή, αν και υλοποιείται στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, λόγω του περιορισμένου αριθμού πιστώσεων, δεν καλύπτει τα πραγματικά ακαδημαϊκά κενά (συμπεριλαμβανομένων αυτών λόγω αφυπηρετήσεων) και δεν συμβάλλει στην ουσιαστική ακαδημαϊκή ανάπτυξη των Πανεπιστημίων. Η επιλογή των μελών Δ.Ε.Π. πραγματοποιείται μέσω μια συγκεκριμένης διαδικασίας που ορίζεται από την νομοθεσία. Ήδη στο Ίδρυμά μας έχουν διοριστεί και εξακολουθούν να εκλέγονται συνάδελφοι από το εξωτερικό. Σημειώνεται δε ότι για πρώτη φορά, κατά την τελευταία διάθεση πιστώσεων Δ.Ε.Π. από το ΥΠΑΙΘ, εφαρμόστηκε αλγόριθμος κατανομής αυτών στα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Τα ακαδημαϊκού χαρακτήρα κίνητρα που εφαρμόζονται στο Ίδρυμά μας καθορίζονται από τα εξαιρετικά περιορισμένα διαθέσιμα του τακτικού προϋπολογισμού και αφορούν ενδεικτικά την αρχική χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας, αλλά και την χρηματοδότηση των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέματα όπως η δυσκολία εύρεσης μόνιμης στέγης αφορά και στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματός μας, εξαναγκάζοντας μέρος αυτού να επιλέγει τόπο διαμονής διαφορετικό από την ακαδημαϊκή του έδρα.

Σε σχέση όμως με το προσωπικό, πρέπει να επισημανθούν οι ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις σε άλλες κατηγορίες προσωπικού, όπως ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ, αλλά και σε διοικητικό προσωπικό. Ειδικά σε ένα πολυνησιωτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπως αυτό του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι ελλείψεις αυτές αποτυπώνονται με ακόμη εντονότερο τρόπο στην καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι ο οργανισμός του Ιδρύματός μας παραμένει αμετάβλητος από το 2004, την στιγμή που έχουν μεσολαβήσει από τότε τρεις τουλάχιστον μεγάλες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι., και οι οποίες έχουν επιφέρει δομικές αλλαγές στα οργανογράμματα των Α.Ε.Ι.. Μόνο προσφάτως σημειώνεται η ίδρυση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προστασίας και Ασφάλειας, κ.λπ. ως θεσμική υποχρέωση των Α.Ε.Ι. Η τέταρτη κατά σειρά αλλαγή του νόμου-πλαισίου για την λειτουργία των Α.Ε.Ι. δρομολογείται αυτή την περίοδο και αποτελεί για άλλη μια φορά τον λόγο μη-επικαιροποίησης των Οργανισμών των Πανεπιστημίων.

Φοιτητική στέγη: αναφορικά με το ζήτημα της στέγασης των φοιτητών, είναι σαφές ότι το υψηλότερο κόστος διαβίωσης στην νησιωτική χώρα, αλλά και η δυσκολία ανεύρεσης στέγης, λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας επιλογής σπουδών. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαχρονικά διαθέτει ένα σημαντικό μέρος του τακτικού προϋπολογισμού του για την κάλυψη δαπάνης διαμονής περίπου του 8% του ενεργού φοιτητικού πληθυσμού στην πόλη της Κέρκυρας, συμπληρωματικά προς την παρεχόμενη διαμονή στην υφιστάμενη φοιτητική εστία. Αυτή την στιγμή η σχετική δαπάνη αντιστοιχεί στο 22% του τακτικού προϋπολογισμού και σε καμία περίπτωση, λόγω του σημαντικά μειωμένου ύψους αυτού, δεν επαρκεί για την επέκταση της κάλυψης και στα υπόλοιπα νησιά (εκτός Κέρκυρας).

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Ίδρυμά μας έχει ήδη προτείνει την κάλυψη του σχετικού κόστους ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά, μέχρις ότου προχωρήσει η ανέγερση φοιτητικών εστιών σε όλα τα νησιά – έδρες του Ιονίου Πανεπιστημίου. Δεδομένων όμως των καθυστερήσεων ήδη σε προπαρασκευαστικό τεχνικό επίπεδο που σημειώνονται εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών της ΠΙΝ, προχωρήσαμε ήδη και σε κατάθεση επίσημου αιτήματος προς το ΥΠΑΙΘ για την εναλλακτική κάλυψη της σχετικής δαπάνης από το ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι απαιτείται, πέραν της όποιας πολιτικής βούλησης, η δημιουργία των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και η θετική και ουσιαστική ανταπόκριση των τοπικών οικονομιών στις απαιτούμενες από το νόμο διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες που θα προκηρύξει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κάτι που με την έως και σήμερα εμπειρία μας δεν μπορεί να θεωρείται εξ αρχής δεδομένο.

Θέματα Έρευνας: Όπως γνωρίζετε, η έρευνα αποτελεί το δεύτερο θεμελιώδη πυλώνα λειτουργίας των Πανεπιστημίων, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με τον πρώτο, αυτόν της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της διαρκούς ανατροφοδότησης και επικαιροποίησης των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και ανεξάρτητα αυτού, ως θεσμική υποχρέωση των Πανεπιστημίων να συνεισφέρουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτόν, οι τοπικές, εθνικές και διεθνείς κοινωνίες επενδύουν στην έρευνα, η οποία στο διεθνές στερέωμα είναι μετρήσιμη με βασικούς δείκτες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, τις ετερο-αναφορές, αλλά και τις υποδομές, και τα Πανεπιστήμια αξιοποιούν τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία εξασφαλίζουν σημαντικά κονδύλια για την πραγματοποίησή της (βασικής και εφαρμοσμένης). Παράλληλα όμως, χρηματοδοτούνται και για την υλοποίηση πιλοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά και για την ανάπτυξη και ενίσχυση των υποδομών τους (κτίρια, εργαστηριακός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) στο πλαίσιο υλοποίησης του αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού τους.

Μια εκ των πηγών χρηματοδότησης της έρευνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα ανέμενε κανείς να είναι το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά, κάτι το οποίο ισχύει σε περιορισμένη κλίμακα. Με βάση τον ανωτέρω διαχωρισμό, στην πρώτη κατηγορία χρηματοδοτήσεων, η οποία και αποτελεί την προϋπόθεση για ανάπτυξη με όρους καινοτομίας και σύνθεσης αξιοποιήσιμου ερευνητικού κεφαλαίου, η χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων κατά την τελευταία δεκαετία ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και ανέρχεται μόλις στο ύψος των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Ακόμη και αυτή η ελάχιστη επένδυση στην πραγματική έρευνα, συνέβαλε στην ευρύτερη προσπάθεια της Περιφέρειας για βελτίωση της θέσης κατάταξης της ΠΙΝ ως προς τους δείκτες καινοτομίας από την 13η στην 9η θέση σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό, παρόλο που για την μεταφορά, αποτύπωση και μέτρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην πράξη, σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα, απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα, καθιστώντας την πραγματική έρευνα επένδυση για το μέλλον.

Λόγω της μη συστηματικής στήριξης της έρευνας από την ΠΙΝ, έως και σήμερα, η χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας έρευνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην συντριπτική της πλειονότητα πραγματοποιείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προσφάτως, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου της Περιφερειακής Αριστείας, εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση ερευνητικές προτάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου που αντιστοιχούν στο 20% του εθνικού προϋπολογισμού. Η περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας σε επίπεδο ΠΙΝ αποτελεί πάγιο αίτημα του Ιδρύματός μας, αλλά και στρατηγική απόφαση της ίδιας της Περιφέρειας και συνιστά προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της διαρροής των αποτελεσμάτων της έρευνας και της αξιοποίησης αυτών εκτός περιφέρειας. Για να υποστηριχθεί το εγχείρημα της ενίσχυσής της σε πλήρη έκταση, η ΠΙΝ πρέπει επίσης να προσαρμόσει τη δομή της διακυβέρνησης του βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δηλαδή της έξυπνης εξειδίκευσης, στα απαιτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα όσα έχει ήδη υποδείξει από καιρού το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι είναι πολύ σημαντικό να αποσυνδεθούν πλήρως οι χρηματοδοτήσεις των στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου (π.χ. οι χρηματοδοτήσεις για την ανέγερση του κτιρίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και για την προμήθεια ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης ΙΟΝ96, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ), αλλά και σε μεγάλο βαθμό και αυτές των πιλοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, από αυτές της πραγματικής έρευνας σε επίπεδο περιφέρειας. Και να καταστεί σαφές ότι η όποια απόπειρα ομογενοποίησης των παραπάνω κατηγοριών χρηματοδοτήσεων, εν αγνοία ή και σκοπίμως, πραγματοποιείται σε επικοινωνιακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, αποτελεί προσπάθεια δυσφήμησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και οδηγεί σε απόλυτη στρέβλωση της όποιας προσπάθειας επιχειρήσει η ΠΙΝ προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της καινοτομίας και του ερευνητικού κεφαλαίου της.

Τέλος, σε σχέση με την εικόνα των απορροφήσεων των κονδυλίων από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσφάτως απέστειλε απαντητική επιστολή σε σχετικό ερώτημα της κας Περιφερειάρχη, στην οποία αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καταγράφοντας παράλληλα μια σειρά από διοικητικής φύσεως παράγοντες που δημιουργούν σημαντικές καθυστερήσεις εκ μέρους της ΠΙΝ στην υλοποίηση των έργων και πρέπει να αναθεωρηθούν.

Ερευνητικό προσωπικό: Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αυτήν την στιγμή απασχολούνται σε ερευνητικά και αναπτυξιακά / πιλοτικά έργα συνολικά 217 ερευνητές με σύμβαση ανάθεσης έργου, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 120% του αριθμού των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π.. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών ομάδων αξιοποιεί όλα τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία σε Περιφερειακό (ΠΕΠ Ιόνια Νησιά), Εθνικό (Χρηματοδοτήσεις ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Περιφερειακή Αριστεία κ.λπ) και Ευρωπαϊκό (Horizon, Erasmus+, Creative Europe) επίπεδο, ενώ υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις έρευνας από ιδιωτικούς φορείς. Το ύψος των τρεχουσών χρηματοδοτήσεων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας σύμφωνα με τον απολογισμό του 2021 ανέρχεται στα 5.729.721,00 € ευρώ. Εκ των ερευνητικών ομάδων, η πλειονότητά τους ανήκει σε κάποιο από τα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, ενώ πολλές φορές, λόγω του διαθεματικού χαρακτήρα της έρευνας, υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών ομάδων. Η διαθεματικότητα αυτή ενισχύεται με την λειτουργία του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) και των υπαγόμενων σε αυτό Ινστιτούτων. Ήδη το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καταγράφει την μεγαλύτερη ωρίμανση και πρόοδο των διαδικασιών που αφορούν στην λειτουργία των ΠΕΚ μεταξύ όλων των Ιδρυμάτων της χώρας, λειτουργώντας πιλοτικά για την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας περί λειτουργίας των ΠΕΚ με ενιαίο τρόπο στα ελληνικά Α.Ε.Ι. Παράλληλα, έχει αποσταλεί προς το ΥΠΑΙΘ πρόταση/απόφαση της Συγκλήτου για την ίδρυση τριών νέων ινστιτούτων με υψηλό διαθεματικό προσανατολισμό και πρωτοπόρα, μοναδικά αντικείμενα σε περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Οι ερευνητικές ομάδες αποτελούνται από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π., μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες αλλά και μεταδιδάκτορες, και δραστηριοποιούνται στα νησιά – έδρες του Ιονίου Πανεπιστημίου, με υψηλά ποσοστά κινητικότητας, ειδικά σε περιπτώσεις έργων σε συνεργασία με άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Οικοσύστημα Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης: Για την ενίσχυση των υποδομών και του πλαισίου έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πέραν της επιχειρούμενης ουσιαστικής αλλά και θεσμικής ενίσχυσης λειτουργίας του ΠΕΚ του Ιδρύματός μας, προσφάτως ιδρύθηκε το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο εντάχθηκε στο δίκτυο των Γραφείων των νησιωτικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, με αντικείμενο την μεταφορά της παραγόμενης από την έρευνα γνώση στην πραγματική οικονομία και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, προσφάτως επικαιροποιήθηκε και το ιδρυματικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε., στοχεύοντας μεταξύ άλλων στην σύνθεση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος εκπόνησης έρευνας.

Όλες οι ανωτέρω παρεμβάσεις εκ μέρους του Ιδρύματός μας έχουν ως αποκλειστικό στόχο την ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στο περιβάλλον του Ιονίου. Η προσπάθεια όμως αυτή για να επιτύχει πρέπει να υποστηριχθεί θεσμικά και χρηματοδοτικά από την ΠΙΝ, τομείς όπου κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο δεν δόθηκε προτεραιότητα, ούτε δημιουργήθηκαν κίνητρα για την απαιτούμενη ενίσχυση της κουλτούρας της καινοτομίας στα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ΠΙΝ, με κατάλληλες πλέον παρεμβάσεις, και χωρίς καθυστέρηση, πρέπει να συμβάλει στην προσπάθεια του Ιονίου Πανεπιστημίου για την δημιουργία ενός οργανωμένου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στις πραγματικές παραγωγικές δυνατότητες της περιφέρειας.

Ακαδημαϊκή δομή και βιωσιμότητα: Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, βασικό συστατικό της ακαδημαϊκής ταυτότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί η ιδιαιτερότητα, αλλά και η κατά περίπτωση μοναδικότητα των γνωστικών αντικειμένων των ακαδημαϊκών Τμημάτων του, τα οποία συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα διαθεματικό πλαίσιο σπουδών και έρευνας απολύτως συμβατό με το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ της ΠΙΝ. Τα χαρακτηριστικά αυτά του Ιονίου Πανεπιστημίου πιστεύουμε ότι εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ιδρύματος, ακόμη και εντός του πλαισίου αναδιάρθρωσης του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης η οποία επιχειρείται αυτήν την εποχή από την πολιτεία. Οι θέσεις του Ιδρύματός μας επί του θέματος αναλύονται σε πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, την οποία σας επισυνάπτω στην παρούσα επιστολή.

Τέλος, για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ειδικά τα περιφερειακά Α.Ε.Ι. της χώρας, όπως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί μια ακόμη διάσταση της λειτουργίας των πανεπιστημίων που πολύ συχνά συνδέεται λανθασμένα με την ποιότητα των σπουδών. Αναφερόμαστε στον αριθμό των εισαχθέντων φοιτητών, ο οποίος, ειδικά μετά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που προβλέπει την εισαγωγή στα πανεπιστήμια βάση του συστήματος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, σε κάποια εκ των Τμημάτων των Περιφερειακών Ιδρυμάτων είναι μικρός. Η επίδοση αυτή σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την ποιότητα των σπουδών στα Τμήματα αυτά, δεδομένου ότι η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στα πανεπιστήμια κυρίαρχα πραγματοποιείται στην βάση δημογραφικών κριτηρίων, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται αρνητικά για τα περιφερειακά ΑΕΙ λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης, αλλά και της μη ανταπόκρισης της πολιτείας σε αιτήματα αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους των νεότερων – κατά κανόνα – Τμημάτων των περιφερειακών Ιδρυμάτων. Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι δεδομένη και συνίσταται στην υιοθέτηση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας του αριθμού των εισακτέων που εισηγούνται κάθε χρόνο τα Ιδρύματα, γεγονός που θα επιφέρει αριθμητική ισορροπία μεταξύ των εισακτέων στα κεντρικά και περιφερειακά πανεπιστήμια, δίνοντας το πρώτο μήνυμα έμπρακτης στήριξης της περιφερειακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αξιότιμε κ. Σπύρου,

Η πρόθεση της παράταξής σας να στηρίξει το Ίδρυμά μας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην επιστολή σας, είναι προφανώς σημαντική. Η λειτουργία των Πανεπιστημίων, όπως καθίσταται σαφές από όλα τα ανωτέρω είναι πολυπαραμετρική και η όποια απόπειρα γενικεύσεων με βάση συγκεκριμένα και μόνο δεδομένα οδηγεί με βεβαιότητα σε λανθασμένα συμπεράσματα και αποφάσεις. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διαθέτει τις διαδικασίες, την ακαδημαϊκή ωριμότητα αλλά και το κατάλληλο ποιοτικό υπόβαθρο για να καθορίσει σε μακροχρόνιο ορίζοντα την αναπτυξιακή του στρατηγική, στην βάση του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, και μιας εθνικής στρατηγικής για την απασχόληση σε ικανό βάθος χρόνου. Στην πορεία αυτή, χρειάζεται, πέραν των διαχρονικά καταγεγραμμένων προθέσεων, την στήριξη της τοπικής, περιφερειακής κοινωνίας – την οποία το ίδιο υποστηρίζει ως ο μοναδικός ακαδημαϊκός φορέας παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας στην ΠΙΝ – εμπράκτως και χωρίς εκπτώσεις στις όποιες αποφάσεις τους, χωρίς μικροπολιτικές και μη-ακαδημαϊκές αλλοιώσεις. Απαιτείται όμως και η στοχευμένη στήριξη της πολιτείας σε όλα τα περιφερειακά Α.Ε.Ι. της χώρας, εάν πραγματικά εθνική προτεραιότητα αποτελεί η περιφερειακή ανώτατη εκπαίδευση.