Δελτίο τύπου εξέδωσε  η “Εκκίνηση” με αφορμή τις προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία για τον αιγιαλό.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:

Με αφορμή τις προτεινόμενες αλλαγές στην νομοθεσία που αφορά τον αιγιαλό, είναι προφανές ότι η Ν.Δ. επιχειρεί να παραδώσει την περιουσία  του ελληνικού λαού βορά στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ακολουθούν οι προτεινόμενες αλλαγές:

 • Καταργείται η ρύθμιση με την οποία το ελάχιστο πλάτος μιας παραλίας (πλην εξαιρέσεων) οριζόταν στα 30 μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού.

  • Καταργείται ρύθμιση που περιόριζε στο 60% ενός αιγιαλού (μη συνυπολογιζόμενου τυχόν δυσπρόσιτου τμήματός του) τον χώρο που παραχωρείται σε ομπρελοκαθίσματα.

  • Ο (εξ ορισμού δημόσιος, εκτός αν υπάρχουν ιδιωτικά δικαιώματα) παλαιός αιγιαλός παύει να θεωρείται ανεπίδεκτος χρήσης ιδιωτικών δικαιωμάτων και υποχρεωτικά κοινόχρηστος. Αντιθέτως, χαρακτηρίζεται ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και δύναται να παραχωρείται και να οικοδομείται.

  • Ως προς το μίσθωμα για την απλή χρήση ενός αιγιαλού, προτείνεται να υπολογίζεται όχι η αντικειμενική και μισθωτική αξία του πλησιέστερου ακινήτου, αλλά του πλησιέστερου εκτός σχεδίου ακινήτου.

  • Στις περιπτώσεις στρατηγικών επενδύσεων, δίνεται η δυνατότητα απευθείας παραχώρησης στον επενδυτή του αιγιαλού και της παραλίας που βρίσκεται όχι μόνο σε επαφή με το ακίνητο, αλλά και σε παρακείμενο χώρο.

  • Δίνεται η δυνατότητα απευθείας παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού σε επιχειρηματικά πάρκα με μέτωπο στη θάλασσα.

  • Σήμερα, η παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και παραλίας (όχθης, πυθμένα κ.λπ.) απαγορεύεται, εκτός αν επιβάλλεται για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, υγείας ή προστασίας αρχαιοτήτων και περιβάλλοντος. Με νέα ρύθμιση, το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται και σε περιπτώσεις «ασφάλειας βιομηχανικών ή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων», μια επιδεχόμενη πολλές ερμηνείες αναφορά.

  • Καταργείται ρύθμιση με την οποία δινόταν δυνατότητα ανάκλησης της παραχώρησης ενός αιγιαλού, προς αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του.

  • Παρατείνεται αυτοδικαίως η χρήση αιγιαλού όταν αφορά έργα που εξυπηρετούν λατομικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, όσο χρόνο υφίσταται το σχετικό δικαίωμα

 

Για την Κέρκυρα η οποία διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό παραλιών και πολλά χιλιόμετρα αιγιαλίτιδας ζώνης, οι αλλαγές που προωθούνται είναι δεδομένο ότι ευνοούν το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο και επιτείνουν την άναρχη τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

 

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ είναι αντίθετη με τις προωθούμενες αλλαγές της κυβέρνησης, καθώς θέτουν σε πλήρη αμφισβήτηση τους δημόσιους χώρους. Το Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλει να υπερασπιστεί τους δημόσιους χώρους τόσο απέναντι στο ιδιωτικό κεφάλαιο όσο απέναντι και στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.