Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ Κέρκυρας αναφορικά για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στις οδούς: Δημητρίου Καβάδα, Γερασίμου Μαρκορά, Ματζάρου ( από Γ. Θεοτόκη έως Γ. Μαρκορά ), Γ. Σαμαρτζή, Ανδρέα Ανδρεάδη, Κατίνας Παππά και Αραβαντινού από την Δευτέρα 05-12-2022 έως και την Τετάρτη 07-12-2022:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .

2. Το άρθρο 29Α
του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

5. Το υπ’ αριθμ. 7121/ 22/2521751 από 03-12-2022 έγγραφο του Τ.Τ. Κέρκυρας

6. Υπ’ αριθμ. 46785 από 02-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Μελετών & Επιβλέψεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6), που αφορούν στη διενέργεια εργασιών συντήρησης ( απόξεσης της ασφάλτου ) στις οδούς: Δημητρίου Καβάδα, Γερασίμου Μαρκορά, Ματζάρου ( από Γ. Θεοτόκη έως Γ. Μαρκορά ), Γ. Σαμαρτζή, Ανδρέα Ανδρεάδη, Κατίνας Παππά και Αραβαντινού, και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει:

Την διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων στις οδούς: Δημητρίου Καβάδα, Γερασίμου Μαρκορά, Ματζάρου ( από Γ. Θεοτόκη έως Γ. Μαρκορά ), Γ. Σαμαρτζή, Ανδρέα Ανδρεάδη, Κατίνας Παππά και Αραβαντινού, από την Δευτέρα 05-12-2022 και ώρα 08:30΄ έως και την Τετάρτη 07-12-2022 και ώρα 08:30΄, για εργασίες απόξεσης της ασφάλτου ( φρεζαρίσματος ) .

Άρθρο 2

Με ευθύνη του υπεύθυνου του έργου να τοποθετηθεί: πλήρη και κατάλληλη κατά περίπτωση σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών και την ενημέρωση τόσο των οδηγών, όσο και των κατοίκων της περιοχής, αναφορικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Άρθρο 3

Ο υπεύθυνος εργολάβος του έργου να μεριμνήσει έτσι ώστε να διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η απρόσκοπτη και ταχεία διέλευση από τις υπό εργασίες οδούς, των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και να μεριμνήσει για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των οχημάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που διαμένουν στις ανωτέρω οδούς.

Άρθρο 4

Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο των εργασιών μηχανικό- εργολάβο της αναδόχου του έργου Τεχνικής κατασκευαστικής «ΚΞ ΚΟΛΛΑΣ ΦΡ.& ΣΙΑ ΕΕ-3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. » οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 5

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄ όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει , η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τ.Τ. Κέρκυρας.