ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ ÅÊÁ óôï õðïõñãåßï Õãåßáò ôçí Ôñßôç 24 Íïåìâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Νεκρός βρέθηκε ένας 60χρονος άντρας αλλοδαπός στην παραλία του Αγίου Γεωργίου Πάγων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν καθισμένος σε καρέκλα στην παραλία όπου έχασε τις αισθήσεις του.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.