ΘΕΜΑ :ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  ν.4557/2018.

Επειδή πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία, σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής όλων των νομικών προσώπων (ν.π) και οντοτήτων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και διαπιστώνουμε έλλειψη ενημέρωσης και επειδή οι κυρώσεις είναι ευθέως  ανάλογες με την σημασία που του αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) στόχος της οποίας είναι η διασύνδεση των εθνικών Μητρώων έως τις 10 Μαρτίου 2021,

ενημερώνουμε για τα παρακάτω:  

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Αφορά όλα τα ν.π και όλες τις  νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα.

Τα ν.π.ι.δ  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις , ιεροί ναοί  κ.α.) είναι υπόχρεα καταχώρισης, ως οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου είναι ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’139),

Σκοπός του Μητρώου είναι η πρόσβαση σε πληροφορίες, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση για το ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ :

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας .
Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης εγγραφής στο Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται  πρόστιμο 10.000 ευρώ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΟΜΑΔΕΣ

Η Ομάδα Α έως 25/11/2019
(ΝΠΙΔ Κερδοσκοπικά – Ναυτιλιακές εταιρίες – Αστική ετ. Δικηγόρων κλπ) *

Η Ομάδα Β έως 28/11/2019
(ΝΠΔΔ – Επιχειρήσεις των ΟΤΑ – Συνεταιρισμοί –  Ι.Κ.Ε – Μονοπρ. Α.Ε – Σύλλογοι – Σωματεία – Ενώσεις προσώπων κερδοσκοπικές και μη κλπ) *

Η Ομάδα Γ έως 12/12/2019:  ( Ο.Ε –Ε.Ε –Ε.ΠΕ – Α.Ε κλπ) *

*Ενδεικτικά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (https://www.gsis.gr/)  από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (μέσω της διαδικασίας εξουσιοδότησης στο TaxisNet),  με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς .

Ως επαγγελματίες θεωρούμε την χρονική διάρκεια υποβολής πολύ μικρή  και τα πρόστιμα εξαιρετικά δυσανάλογα  (10.000 €) και η επιβολή τους είναι δυνατόν να καταστρέψει μια επιχείρηση .