Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενημερώνει ότι ξεκινάει την καταγραφή ζημιών στις οικίες/οικοσυσκευές των νοικοκυριών που επλήγησαν από τις χθεσινές πλημμύρες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να καλούν στη γραμμή δημότη 15601, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από τις 8 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία επιθυμούν. Ειδικά για σήμερα 15.10.2021, η συγκεκριμένη γραμμή πληροφόρησης των δημοτών λειτουργεί ως τις 10 το βράδυ.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης πριν να προχωρήσει στην αποκατάσταση, θα πρέπει πρωτίστως να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες ή βίντεο, ύψος νερού εντός του κτιρίου, κατεστραμμένα δομικά στοιχεία και υλικά), καθώς και να διατηρήσει εάν είναι δυνατόν τα κατεστραμμένα υλικά και αγαθά, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου των ζημιών.

 

Οι πληγέντες, μπορούν, επίσης, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr στην ενότητα «Καταγραφή ζημιών – στήριξη πλημμυροπαθών» και να αντλούν από κει την απαραίτητη πληροφόρηση, τη σχετική αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση που απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος ((https://corfu.gr/katagrafh-zhmiwn-sthri3h-plhmmyropathwn/).

 

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, θα κατατίθενται:

Α. Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων στο Κέντρο Κοινότητας (Δημοτικό Θέατρο,

Β. Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων στο Κέντρο Κοινότητας – παράρτημα Ρομά (Λιβάδι Ρόπα).

Γ. Οι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων θα τις καταθέτουν στα οικεία Δημοτικά Καταστήματα:

  • Δημ. Ενότητα Αχιλλείων: 26613-61819
  • Δημ. Ενότητα Παλαιοκαστριτών: 26630-42120
  • Δημ. Ενότητα Φαιάκων: 26613-62545

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι εντός 30 ημερών.

 

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αναλαμβάνει την καταγραφή ζημιών σε οικίες/οικοσυσκευές.

Για την καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (τηλ 26613 62300-1). Επιπροσθέτως, αρμόδια υπηρεσία για την καταγραφή ζημιών και απωλειών σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο είναι ο  Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ,  http://www.elga.gr)

 

Προς ενημέρωση του κοινού και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του, παρακαλούμε δείτε επισυναπτόμενα, επιπροσθέτως του παρόντος, τη σχετική αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και το ΦΕΚ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …………………………………………

ΑΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤ.: …………………………

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ………………………………………………..

 

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟ ………………………………….

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ …./…./2021

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Φ.Μ. /Δ.Ο.Υ. 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/Τ.Κ./ΠΕΡΙΟΧΗ 
Email ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. 
ΑΡ. ΙΒΑΝ/

ΤΡΑΠΕΖΑ

 
ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 

Στοιχεία Αιτούμενου :

Παρακαλείσθε όπως μου καταβάλλετε την κάτωθι οικονομική ενίσχυση για την πληγείσα κατοικία μου (όπως έχει προβλεφθεί νομοθετικά) στη Δημοτική Ενότητα …………….. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων από τη φυσική καταστροφή της    …./…. /2021.

 

 

Είδος Αιτούμενης Οικονομικής Ενίσχυσης  (επιλέξτε με Χ την κατηγορία που σας αφορά):

Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 Ευρώ για την πληγείσα κύρια κατοικία μου.
Επιπλέον Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 Ευρώ διότι η πληγείσα οικογένειά μου είναι πολύτεκνη.
Επιπλέον Οικονομική ενίσχυση 600 Ευρώ διότι η πληγείσα οικογένειά μου αποτελείται από ………. άτομο/α με ειδικές ανάγκες.
Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 Ευρώ κατά νοικοκυριό που έχει πληγεί, για απλές επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής.
Οικονομική ενίσχυση 4.500 Ευρώ για ένα άτομο ή για κάθε από τα ……. άτομα της πληγείσας οικογένειάς μου που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω), λόγω τραυματισμού από την εν λόγω φυσική καταστροφή.

 

Σύντομη περιγραφή ζημίας της πληγείσας κύριας οικίας:

 

 

 

 

 

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986)

 

 

ΠΡΟΣ(1): 

ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
Ημερομηνία γέννησης(2): 
Τόπος Γέννησης: 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: 
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Α) Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίησή τους προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Β) Η κατοικία μου που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της …/…/2021 ήταν η κύρια κατοικία μου, όπου κατοικούσαμε ………………….. άτομα.

Γ) Κατέχω το ……….% ποσοστό συνιδιοκτησίας και χρήσης. Ο έτερος συνιδιοκτήτης είναι ο/η…………………………………………………….  του/της οποίου/οποίας καταθέτω Υπεύθυνη Δήλωση.

 

 

Ημερομηνία:      ……….2021

 

Ο – Η Δηλ.

 

 

 

(Υπογραφή)

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8, παρ.4 Ν.1599/1986)

 

 

ΠΡΟΣ(1):ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Ο-Η Όνομα: Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
Ημερομηνία γέννησης(2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:  
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Ε-mail):

  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Συναινώ όπως ο                             με αριθ.ταυτ.
να υπογράφει και να υποβάλλει κάθε σχετικό έγγραφο στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,
καθώς επίσης και να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην                        από την οποία επλήγη η κατοικία μου στην οδό
                                                                    
στην οποία είμαι συνιδιοκτήτης κατά      %.  
 (4)

 

Ημερομηνία:      ../../2021

 

Ο – Η Δηλών/Δηλούσα

 

 

 

(Υπογραφή)

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.