Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών για το εργοστάσιο απορριμμάτων αποφάσισε το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ.

Σύμφωνα με την Εισήγηση: Η Πρόεδρος για το Έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 33.963.294,14 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 30.735.915,07 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) 64.699.209,21 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, εισηγείται την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών και αναφέρει ότι, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα μας αφού έλαβαν υπόψη,
1. Ότι ο εν λόγω διαγωνισμός φέρει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 30/11/2022

2. Ότι μέχρι την 17/11/2022 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτημάτων διευκρινήσεων) κατατέθηκαν τα κάτωθι αιτήματα:
 To από 10/11/2022 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ΙNTRAKAT
 To από 10/11/2022 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (δ.τ. WATT Α.Ε.)
 To από 15/11/2022 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ
Α.Ε.
 To από 16/11/2022 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία THALIS
E.S. S.A.
 To από 17/11/2022 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ
Α.Ε.
 To από 17/11/2022 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ΙNTRAKAT
 To από 17/11/2022 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
3. Ότι
γνωστοποίηση του τοπογραφικού (σε επεξεργάσιμη μορφή) επί του οποίου θα υλοποιηθούν τα έργα προσαρμογής της μονάδας στον νέο ΕΣΔΑ.
4. Ότι η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων αιτήθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού
5. Την περιπλοκότητα του έργου και προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η διαγωνιστική διαδικασία
6. Ότι μεσολαβούν οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,
Προτείνουν,
1. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών με νέα ημερομηνία την 17/01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
2. Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτημάτων προς διευκρίνιση την 23/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.
3. Νέα καταληκτική ημερομηνία απαντήσεων των αιτημάτων προς διευκρίνιση την 11/01/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00