Την ένταξη στο ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Δήμου Κέρκυρας», π/υ  713.000,00 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η πράξη «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Δήμου Κέρκυρας» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5007734.

Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 713.000  ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην προμήθεια κίτρινων κάδων χωριστής συλλογής για χαρτί – χαρτόνι, εκτός συσκευασιών ( π.χ. εφημερίδες, χαρτόνι, χαρτοκιβώτια, επιστολόχαρτα, περιοδικά, κατάλογοι, βιβλία, ευχετήριες κάρτεςκ.α ) και απορριμματοφόρων για την αποκομιδή τους σε διακριτό ρεύμα .

Ειδικότερα, η πρόταση αφορά στην προμήθεια ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ( 500 των 1.100 lt και 1000 των 660 lt ) με στόχο τη συμπλήρωση και δημιουργία κοινόχρηστου δικτύου κάδων διαλογής στην πηγή, σε συστάδες, καθώς και στην προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων (τύπου πρέσας 20 m3 και 16 m3 ) και ενός (1) ανοικτού φορτηγού συλλογής ανακύκλωσης των 5 m3 για την αποκομιδή τους, το οποίο θα συλλέγει το χαρτί από τους παραγωγούς (επιχειρήσεις –ξενοδοχεία – δημόσιες υπηρεσίες- εκπαίδευση κλπ. ) και θα το εκφορτώνει στα μεγάλα οχήματα.

Τα υπόλοιπα ρεύματα θα εξυπηρετούνται ως εξής:

  • Βιοαπόβλητα (ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ) από την ενταγμένη πράξη στην ION 25 ¨Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων¨
  • Γυαλί με ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ της ΕΕΑΑ
  • Συσκευασίες από : Χαρτί – Πλαστικό – Μέταλλα ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ) από κάδους της ΕΕΑΑ (1.400 κάδοι περίπου)
  • Λοιπά από τους υφιστάμενους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ του Δήμου ( 3.500 κάδοι περίπου ) και αναπτύσσεται πλήρως το δίκτυο Διαλογής στην Πηγή σε όλο τον Δήμο Κέρκυρας.

Τα συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα θα οδηγούνται προς περαιτέρω επεξεργασία και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Τεμπλονίου ή σε άλλο αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 30/06/2020.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.