Συνεδριάζει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Δείτε τα θέματα :

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  • της υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
  • της υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,
  • της υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 69863 Απόφασης (ΦΕΚ 4829/τ. Β’/2.11.2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
  • της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
  • της υπ’ αριθμόν 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
  • του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
  • του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018).

 

 

καλείστε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση (36η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ημέρα έναρξης δήλωσης συμμετοχής, ψήφισης του κατεπείγοντος και μοναδικού θέματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020. Ώρα έναρξης 15.00 και ώρα λήξης 18.00.

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Έγκριση καταβολής χρηματικού ποσού για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαβαθμιδικού ΦοΣΔΑ Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 91391/561/20-11-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Διαβαθμιδικού Φορέα κας. Ρόδης Τσαγκαροπούλου – Κράτσα.

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός, ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία (προθεσμία) για τη διενέργεια της διαδικασίας, για την οποία ζητείται η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.