Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, στις 22 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 4. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Αποκατάσταση Ιστορικού Κτιρίου Δημαρχείου (Σαν Τζιάκομο)» στην πρόσκληση με κωδικό 083 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 5. Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της σύμβασης με θέμα «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης γεωπληροφοριακού συστήματος GIS Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Ηλεκτρονική Διαχείριση πρακτικών, αποσπάσματα αποφάσεων – εισηγήσεων 2016, φιλολογική επιμέλεια» (Εισηγητής : κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με α.π. 40630/25-07-2016 «Δαπάνες φύλαξης συνεργείου και σταθμαρχείου Δ/νσης Καθαριότητας» για το μήνα Δεκέμβριο 2017 (Εισηγητής  κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «ταχυμεταφορές εγγράφων» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 9. Καθορισμός του τρόπου καταβολής του τέλους κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 τ.Α’/14-04-2014) για το έτος 2018 και εφεξής μέχρι τροποποιήσεώς του» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 10. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος Νο 3 επί της οδού Μαντζάρου στο Δημοτικό Θέατρο (Εισηγητής κ. Γ.Η. Παντελιός).
 11. Διαγραφή των υπ’ αριθμ. 403 και 404/2017 χρηματικών καταλόγων επ’ ονόματι κ. Σπυρίδωνος Πετράκη του Τηλεμάχου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 12. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-5/16-01-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 13. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 14. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ξυλείας και σιδηρικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κερκυραίων έτους 2017» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 15. Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας του Φεστιβάλ  «ΕΧΙΝ extensive intensive» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 16. Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας του 12ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας Ιουνίου 2018 (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 17. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 18. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Β. ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 19. Επιβολής προστίμου στην εταιρεία «ΤΟΛΗΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 20. Επιβολή προστίμου α) στην εταιρεία «ΠΟΥΛΗΜΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» (με εκπρόσωπο τον κ. Αριστείδη Πουλημά του Κωνσταντίνου) και β) στην εταιρεία «ΚΟΛΟΒΡΙ ΙΚΕ Ε.Ε.» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 21. Εξέταση αιτήματος ΕΛΤΑ Α.Ε. για μείωση προστίμου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης, που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2-101/20-02-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 22. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας και του αναπληρωτή του  για τη συγκρότηση επιτροπής επί των αιτημάτων έκδοσης / τροποποίησης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής κ.λ.π. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 23. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Παιδείας, στην Αθήνα για τη συμμετοχή του σε ημερίδα με θέμα «Ιατρικός Τουρισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του Money Show (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
 24. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Παιδείας, στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
 25. Έγκριση μετάβασης κ. Δημάρχου Κέρκυρας στην Αθήνα προκειμένου να συμμετέχει σε προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 26. Έγκριση μετάβασης κ. Δημάρχου Κέρκυρας στην Αθήνα για συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 27. Έγκριση α) της συμμετοχής διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Κέρκυρας στις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις στην αδελφοποιημένη πόλη Νόβισαντ της Σερβίας και β) της μετάβασης της αντιπροσωπείας στο Νόβισαντ και (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 28. Έγκριση α) της συμμετοχής διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Κέρκυρας στις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα καθώς και στη Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Α. Καποδίστριας» και β) της μετάβασης των κ.κ. Δημάρχου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στην Αίγινα και το Ναύπλιο για το σκοπό αυτό (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 – 267 του Ν. 3852/2010, του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας και άρθρων 155 – 162 του Ν. 3463/2006, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Ε Ι Δ Ι Κ Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό στις 22 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας, συνοδευόμενου από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την αιτιολογική έκθεση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).