Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει:

Έχοντας υπόψη

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
  2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
  5. Το υπ΄ αριθμ. 7121/23/556099 από 17-03-2023 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κέρκυρας.
  6. Το από 15-03-2023 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Δικτύων & Εγκαταστάσεων Κέντρου.

7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6 ), οι οποίες  αφορούν εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης  σωλήνα αποχέτευσης στην οδό Ιουλίας Ανδρεάδη (έναντι Πλατυτέρας)  εξαιτίας των ιδιαίτερων  λόγων ασφαλείας που προκύπτουν και αποσκοπόντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών στην περιοχή αρμοδιότητάς μας:

                                                 

                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

                                                                 Άρθρο 1

Κατ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 1 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τη λήψη έκτακτων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, την Κυριακή 19-03-2023 από 07:30΄ έως και την ολοκλήρωση των εργασιών και όχι πέραν της δύσης του ηλίου της ιδίας ημέρας. Ειδικότερα:  (α) στον κόμβο Καπουκίνων, εκτροπή όλων των κινούμενων οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας προς την οδό Αλεξάνδρου Παναγούλη και

(β) στον κόμβο Ι. Μ. Πλατυτέρας, εκτροπή όλων των κινούμενων στo εισερχόμενο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Ευαγγέλου Ναπολέοντος οχημάτων προς την Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας.

                                                                 Άρθρο 2

Με ευθύνη του υπεύθυνου του έργου να τοποθετηθεί:  στα ανωτέρω (α) και (β) σημεία, πλήρη και κατάλληλη κατά περίπτωση σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την  ενημέρωση  τόσο των οδηγών, όσο και των κατοίκων της περιοχής,  αναφορικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επιπροσθέτως στο τμήμα της οδού Ιουλίας Ανδρεάδη όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, εφόσον η τομή επί του οδοστρώματος επεκταθεί προς το μέσο της οδού και παραμείνει προς χρήση μόνο το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, να τοποθετηθεί με μέριμνα του υπευθύνου των εργασιών κατάλληλη σήμανση και να διατεθεί  το αναγκαίο προσωπικό για την εκατέρωθεν ρύθμιση της κυκλοφορίας.

 

                                                               Άρθρο 3

Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας  να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει  στον υπεύθυνο των εργασιών υπάλληλο– μηχανικό της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

 

                                                                      Άρθρο 4

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄,  η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τ.Τ. Κέρκυρας.