ÁÑÃÏÓ - Ôñåéò ðõñêáãéÝò åêäçëþèçêáí óÞìåñá óôï äÞìï 'Áñãïõò Ìõêçíþí áðü êåñáõíïýò. Ç ìßá åóôßá åêäçëþèçêå óôï êÜóôñï ôïõ ¶ñãïõò , ç äåýôåñç óôï ÐñïöÞôç Çëßá êáé ç ôñßôç óå îåñÜ ÷üñôá óôç Í. Êßï (öùôï) , êïíôÜ ôï ðáëéü åñãïóôÜóéï Êïýñôïãëïõ óôç ðáñáëéáêÞ, ðïõ áíôéìåôùðßóôçêáí åãêáßñùò áðü ôçí ðõñïóâåóôéêÞ. (Eurokinissi)

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτική έκτακτη στην περιοχή του Μαραθια.

Στο σημείο σπεύδουν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι άνδρες.

*περισσοτερα σε λίγο

*φωτογραφια αρχείου