Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφορικά για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην παραλιακή ζώνη της Γαρίτσας την Παρασκευή 11/11/2022. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται: 

Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

5. Το υπ’ αριθμ. 7121/22/2338740 από 09-11-2022 έγγραφο του Τ.Τ. Κέρκυρας

6. Το από 09-11-2022 αίτημα της εταιρεία “ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΕ” .

7. Το υπ΄αριθμ. 41068 από 24-10-2022 έγγραφο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων .

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5,6 και 7), που αφορούν τα γύρισμα της κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους ταινίας με τίτλο ” THE EYE ” στην παραλιακή ζώνη της Γαρίτσας και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, την ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και την δέσμευση τριάντα (30) θέσεων στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη της Γαρίτσας, κατά τις ώρες 13:30 έως 17:30 της Παρασκευής 11-11-2022.

Άρθρο 2

Με ευθύνη της υπεύθυνης εταιρείας “ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΕ” να τοποθετηθεί έγκαιρα πλήρης και
κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 3

Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας να παρακολουθήσει την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύουν στον υπεύθυνο της εταιρείας ” ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΕ ” οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 4

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄, η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τ.Τ. Κέρκυρας.