Με ανακοίνωσή του από το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά για τη συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης στις 6 Δεκεμβρίου με θέμα το Ωράριο Μουσικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

  1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
  2. την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 429 (ΦΕΚ 850/13.3.2020) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 539)», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/οικ. 9413/2020 (ΦΕΚ τ. Β’/1704),
  3. την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,
  4. τον ισχύοντα Κανονισμό Διαβούλευσης – Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας (όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 21-467/28.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΕΑ-ΞΜΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας,
  5. το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4555/2018, ΦΕΚ τ. Α’/133/19.7.2018),
  6. την υπ’ αριθμόν 2-4/29.1.2021 (ΑΔΑ: Ω5ΙΧ46ΜΓ2Α-ΩΛ0) «Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης (παραλειπόμενα) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»,

 

Η τακτική Συνεδρίαση (5η) της Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στην Αίθουσα «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ» (Παλαιόπολη Μον-Ρεπό).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 στην ίδια Αίθουσα.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Γνωμοδότηση για την παράταση ή μη του ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία λειτουργούν εντός των ορίων της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, εκτός των ορίων  αυτής και εντός  των ορίων της Κοινότητας Κερκυραίων, μετά την  υποβολή  της  με αριθμ πρωτ 40131/18-10-2022 αίτησης-υπομνήματος της Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας.
  2. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.φ.Η.Ο.) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.