Η πρόσκληση:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018), και των άρθρων 155-162 του Ν. 3463/2006, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης, στις 23 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος :

Ψήφιση  Προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το χρονικό διάστημα από  1-9-2019 έως 31-12-2019 .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Ιωάννης Κ. Καββαδίας